Om Avpixlat

Avpixlat är en oberoende Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion.

Bakgrund

Avpixlat startade hösten 2011 som en direkt arvtagare till PI · Politiskt Inkorrekt och verkar i samma alternativjournalistiska anda. Avpixlats ambition är att till det svenska folket leverera nyheter och debatt ur synvinklar och om en verklighet som övriga medier i kartellbildning med varandra och det politiska etablissemanget undanhåller medborgarna. Med små medel till sitt förfogande men desto mer angeläget innehåll fyller Avpixlat ett journalistiskt vakuum och har med det konceptet vunnit en ansenlig läsekrets, byggt ett starkt varumärke och blivit en aktör i samhällsdebatten som medier och politiker nu tvingas förhålla sig till.

Namnet

Många namnförslag stöttes och blöttes. Till slut landade redaktionen på Avpixlat. Ordet anspelar på den pixling, dvs avidentifiering med rutmönstring av ansikten på förbrytarfoton som media ägnar sig åt i syfte att skydda deras identitet, vanligtvis också i kombination med en upplättning av hudfärgen, så kallad “vitpixling”, för att dölja brottslingens icke-svenska etnicitet.

Men namnet uttrycker också mer symboliskt en motreaktion mot den tendentiösa skönmålning, selektering, förvrängning och censurering av fakta som media bedriver i rapporteringen kring utlänningars och invandrares brottslighet, invandringens konsekvenser för Sverige och andra företeelser som på ett obekvämt sätt inte passar in i den multikulturella idyll man i maskopi med makthavarna vill sälja till läsarna. På Avpixlat får du den oretuscherade bilden – och texten.

Målsättning

Avpixlats ambition är att förvalta och utveckla ett beprövat framgångsrikt Sverigevänligt mediekoncept. Det går ut på att fylla det informations- och opinionsvakuum som uppstått vid sidorna om den av politisk korrekthet dikterade smala åsiktskorridor som renderat Sverige en i den fria demokratiska världen vanhedrande särställning. Avpixlat vill vara en nagel i ögat på PK-etablissemangets journalister och politiker och verka som en stark opinionsbildande kraft för ett bättre Sverige som vi vet är möjligt.

Avpixlat levererar obekväma sanningar och åsikter om svensk invandrings- och migrationspolitik och den bakomliggande kulturrelativism som styr de politiska besluten och journalisternas pennor. Här berättas historien om det mångkulturella samhället som blev det mångkriminella samhället, hur integration förvandlades till segregation och hur det som påstods skulle vara närande för Sverige tvärtom kom att bli tärande. Hos Avpixlat kommer du att kunna ta del av fakta och analys kring sådana samhällsnedbrytande företeelser som islamisering, kulturradikalism, nationalmasochism och svenskfientlighet, skenliberalism, nyrasistisk identitetspolitik och genus-, kvoterings- och queervansinne.

Pressfrihet och rättssäkerhet

Avpixlat har numera utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Fram till den 26 maj 2014 saknades dock detta. Nedan redogörs för vad som låg till grund för beslutet att bedriva publicistisk verksamhet utanför det svenska grundlagsskyddet. Även om Avpixlat av olika skäl nu valt att bedriva publicistik i enlighet med vad som i dessa hänseenden är vedertagen praxis för svenska medier, äger argumenten för att välja att inte göra det fortsatt giltighet. Även idag kan också så den som skriver redaktionellt för Avpixlat välja att göra detta öppet eller anonymt. Argumenten för medge ett sådant val återfinns också nedan.

 • Att villkora pressfriheten och därmed åsikts- och yttrandefrihet med ett statligt utfärdat tillstånd som dessutom kostar pengar anser Avpixlat vara i strid med svensk grundlag, internationella konventioner och fundamentala demokratiska principer.
  .
 • I ett samhälle där kulturradikalismen ätit sig så djupt in i strukturerna att godispåsar och glassar på fullt allvar betraktas som rasistiska är det i hög grad rättsosäkert att bedriva kritisk rapportering och opinionsbildning kring det som är Avpixlats profilfrågor och samtidigt ha en ansvarig utgivare.
  .
  Enligt svensk lagstiftning räcker det inte med att försäkra sig om att en offentliggjord uppgift är sann för att gardera sig mot förtalsbrott. Som publicist kan man åtalas och dömas också för att ha berättat sanningen, om det på godtyckliga grunder inte bedöms som “försvarligt” att ha yppat denna sanning. Avpixlat anser att de – företrädesvis grovt kriminella – personer som redaktionen “hänger ut”, genom sina gärningar har förverkat rätten till sådana integritetshänsyn eller att de i varje fall överskuggas av allmänintresset och nyttan av att belysa ett samhällsproblem.
  .
  Det går inte att känna respekt för en lag om hets mot folkgrupp som inte erkänner och skyddar Sveriges största och vanligaste folkgrupp – svenskarna – i deras eget land, och som dessutom alltmer kommit att missbrukas för att försöka tysta oppositionella politiska röster.
  .
  Skillnaden mellan vad som får skrivas om svenskar och andra folkgrupper förstärks ytterligare på ett oacceptabelt sätt av ett rättssystem där definitionen av en kränkning är att en person själv påstår sig vara kränkt. Motsvarande tendens finns också på religionens område där kristendomen fritt får kritiseras, vanvördas och göras narr av medan varje ifrågasättande eller drift med islam etiketteras som islamofobi.
  .
 • Med ett aktivt invandrings-, islam- och mångkulturkritiskt politiskt engagemang följer social stigmatisering, hot, trakasserier och våld. Den som exponerar grova brottslingar (påfallande ofta med svåruttalade namn) skaffar sig lätt obehagliga fiender. Staten åsidosätter i Sverige grovt sin främsta uppgift, den att skydda hederliga medborgare från kriminalitet och politiskt våld. Den låter inhemska autonoma vänsterextremister härja fritt och har dessutom öppnat gränserna på vid gavel för omvärldens alla kriminella och islamistiska fanatiker.
  .
  Att öppet utsätta sig för dessa risker är sammantaget ett högt pris att betala. Avpixlat respekterar de som vågar men även de som gjort ett annat val – att i motsats till personer som Lars Vilks och Kurt Westergaard slippa leva som jagade djur vaktade av säkerhetspoliser, aldrig fredade för islamisternas, våldsvänsterns och den mångkulturella organiserade brottslighetens vedergällning var än på jordklotet de må befinna sig. Avpixlat har inte skapat detta otrygga samhälle, men det är en verklighet som alla måste förhålla oss till. Den som har synpunkter på att inte alla Avpixlats redaktionsmedlemmar är offentliga hänvisasi med varm hand till de beslutsfattare som bär ansvar för att somliga tvingats till denna anonymitet.

Värdegrund

Avpixlats verksamhet bottnar i en socialkonservativ samhällssyn, grundläggande västerländska demokratiska värderingar, jämställdhet mellan de två könen, tolerans, pluralistisk mångfald och principen om alla människors lika värdighet, så som den uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och motsvarande dokument. Avpixlat tar avstånd från alla former av politisk extremism såsom nazism, kommunism och islam(ism), odemokratiska opinionsyttringar i form av våld, hot och mötesstörningar samt offentliga såväl som privata aktörers obstruktion som syftar till att i praktiken kringskära den grundlagsfästa yttrande-, åsikts- och yttrandefriheten.

Kommentarsfälten

I dessa tider när etablerade medier börjat hårdcensurera sina kommentarsfält gör Avpixlat tvärtom. Här går det att vara både anonym och kommentera med rejäl takhöjd. Det är i mångt och mycket DU som läsare som avgör hur angelägen Avpixlat skall vara som medieaktör. DINA åsikter är viktiga för redaktionen, för andra läsare och för Sverige. Även de som inte delar våra åsikter ska ha rätt att komma till tals. Kommentarsfriheten är en frihet under ansvar där läsare betraktas som vuxna människor. Det betyder också att om din kommentar blir borttagen så förutsätter vi att du själv inser varför den blev det.

Avpixlat använder kommentarssystemet Disqus. De flesta har säkert redan ett Disqus-konto och vet hur det fungerar. Kontakta redaktionen om du har några frågor.

Skriva på Avpixlat

Du som anser dig ha ordets gåva utöver att bara posta kommentarer är välkommen att skicka in insändare och debattartiklar till Avpixlat. Någon absolut garanti kan inte lämnas om att allt som kommer in till redaktionen publiceras, men för välskrivet material finns mer eller mindre alltid utrymme. Om du vill skriva under eget namn eller pseudonym avgör du själv. Glöm inte ange detta om du är mån om din anonymitet.

Vill du kanske rentav bli en i gänget som skriver regelbundet för Avpixlat? Även som redaktionsmedlem kan du, som ovan redogjort för, vara anonym, såväl utåt som mot den övriga redaktionen. Allt samarbete sker enligt principen “need-to-know”, med full respekt för dina önskemål om sekretess och integritet.

Etablerade skribenter är naturligtvis också välkomna att skriva på Avpixlat, och då inte uteslutande sådana som delar våra värderingar. Vi tror, i motsats till stora delar av politiker- och mediaetablissemanget, att en öppen debatt – också i kontroversiella frågor – är en förutsättning för ett verkligt demokratiskt samhälle. Vi är också övertygade om att vår samhällsanalys och våra argument utvecklas och stärks av att polemiskt brytas i orddueller med våra meningsmotståndare.

Observera att åsikter som kommer till uttryck i inskickade insändare och debattartiklar är skribentens egna och inte nödvändigtvis återspeglar redaktionens åsikter.

Tips

DU som läsare är också oerhört viktig för oss som tipsare och informatör. Har du läst en nyhetsnotis eller debattartikel som du tycker vi bör uppmärksamma så berätta det för Avpixlat. Arbetar du inom polisen, på Migrationsverket, i politikens korridorer, inom offentlig förvaltning, hos organisationer eller någon annanstans där det försiggår saker som du anser borde komma till allmänhetens kännedom? Tveka inte att höra av dig. Avpixlat röjer aldrig en källa och du kan självfallet vara anonym även gentemot oss. Din uppgiftslämning till Avpixlat skyddas i grundlag genom den s.k. meddelarfriheten.

Donationer

För driften av Avpixlat erhålls stöd från Föreningen för Sverigevänliga intressen. För att kunna ge Avpixlat det stödet tar föreningen tacksamt emot donationer. Varje bidrag är välkommet, stort som litet, och pengarna går naturligtvis oavkortat till att hålla igång, utveckla och förbättra den Sverigevänliga verksamheten.

Kontaktinformation

Behöver du komma i kontakt med Avpixlat hittar du alla uppgifter du behöver under KONTAKT/TIPS respektive DONATIONER högst upp på sidan. Läs gärna informationen på kontaktsidan om vilken typ av ärenden som ska till vilken adress innan du mejlar så underlättar du redaktionens arbete.

Juridiska detaljer

Avpixlat har sedan den 26 maj 2014 säte och redaktion i Stockholm, Sverige. Ansvarig utgivare och chefredaktör för Avpixlat är sedan samma datum Mats Dagerlind.

Allt material på Avpixlat skyddas av upphovsrättslagen. Avpixlat medger att publicerat material mångfaldigas och sprids i Sverigevänliga syften, dvs för att informera och opinionsbilda i linje med Avpixlats publicistiska uppdrag. Det måste då framgå att materialet härrör från Avpixlat och det får inte ändras eller blandas med eget eller annat publicistiskt material på ett sätt så att det inte tydligt framgår vad som är vad. För alla andra ändamål gäller upphovsrättslagens bokstav. Insändar- och debattartikelskribenter har upphovsrätt till sitt egenproducerade inskickade material. Läsare har upphovsrätt till sina egna kommentarer. Upphovsrättsliga intrång beivras. Den som gör sig skyldig till sådant brott kan dömas till böter, fängelse och skadestånd.

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson