Kosovar fick uppehållstillstånd med hjälp av psykintyg

Kosovaren sökte asyl första gången 24 februari 2003. Han anförde då att han trakasserats i Kosovo för att hans pappa var bosniak medan hans mamma var alban. Han menade även på att hans flickvän är serbisk och att de därför inte kan bo i vare sig Serbien eller Kosovo på grund av risk för trakasserier. Migrationsverket beslutade utvisa honom och beslutet vann laga kraft den 17 mars 2004. Efter att Migrationsverket inte klarat av att utvisa mannen preskriberades utvisningsbeslutet den 17 mars 2008. Han sökte då asyl på nytt.

Till stöd för sin nya ansökan hade han bland annat en vädjan från kyrkoherde Leif Dahlin och diakon Eva Brajtner från Svenska kyrkan i Göteborg. Dessutom hade han införskaffat ett psykintyg från överläkare Ingvar Karlsson vid Sahlgrenska univeristetssjukhuset. Trots psykintyget beslutade Migrationsverket om utvisning. Verket hänvisade bland annat till att det enligt verkets så kallade landinformationssystem finns ett 50-tal psykiatriska kliniker i Serbien och sju i Kosovo dit kosovaren kan vända sig med sina psykbekymmer.

Stegrade psykbesvär inför migrationsdomstolens handläggning
Efter att Migrationsverket ansett att hans psykintyg inte var tillräckliga har mannen kontaktat Ingvar Karlsson igen och fått ut tre nya psykintyg som anger att hans psykiatriska tillstånd försämrats. I det första psykintyget som lämnats in redan inför Migrationsverkets avgörande står det att han:

”lider av posttraumatiskt stressyndrom och har regelbundet svåra suicidtankar. Ett försök till verkställighet av en utvisning skulle av honom uppfattas som ett nytt starkt trauma. Det är för honom omöjligt att bo i sitt forna hemland där han blivit misshandlad och hans mor våldtagen. I den miljö där han upplevt alla dessa trauman kommer miljön och den otrygghet som finns att leda till att de psykiska sjukdomssymptomen ökar kraftigt. Han har påtagliga suicidtankar orsade av sin psykiska ohälsa. Samantaget skulle en utvisning med stor sanolikhet leda till att ha avlider.”

Enligt de nya intygen har psykbesvären ”ytterligare accentuerats” och mannen har tappat ”mer och mer av sin psykiska kraft”. Överläkare Ingvar har dessutom med sina vetenskapliga metoder kommit fram till att ett allvarligt självmordsförsök kan förväntas vid en eventuell avvisningssituation.

Psykvården för bra i Serbien och Kosovo

Migrationsdomstolen kommer dock fram till att psykvården i Serbien och Kosovo är alltför bra för att mannen skall kunna få uppehållstillstånd enbart av medicinska skäl. Domstolen lyckas dock väva ihop psykintygen med andra delar av mannens berättelse för att ge mannen permanent uppehållstillstånd i Sverige med hjälp av en så kallad ”sammantagen bedömning”. Migrationsdomstolen i Göteborg skriver i dom UM 1467-10 från den 18 november 2010:

”Det har framkommit att mannen vistades i Tyskland under åtta år men återvände til Kosovo år 2000. I Kosovo blev han misshandlad och hans mor blev våldtagen. Migrationsdomstolen som har att göra en individuell prövning anser att det vid en sammantagen bedömning av mannens situation i hemlandet och hans livshotande psykiska ohälsa, föreligger förutsättningar för att bevilja honom uppehållstillstånd på grund av synerligen ömmande omständigheter.”

Snyfthistoria i media
Shkelzen Hamsa, som kosovaren heter, har tidigare ställt upp i en intervju med Eva Brajtner kring Svenska Kyrkans arbete för de som uppehåller sig olagligen i landet. Enligt en artikel som Svenska Kyrkan har på sin hemsida har Eva hjälp Shkelzen att uppehålla sig olagligen i Sverige. Svenska kyrkans arbete består bland annat i att med hjälp av kyrkoskattebetalarnas pengar sälja kaffe till de illegala för en krona koppen samt att man skänker bort kläder till de illegala från Kyrkans andrahandsbutik. Kyrkan hjälper även de illegala med gratis bröd. Dessutom får de påsar med mat blöjor och andra förnödenheter. En stor andel av det som de illegala får av kyrkan verkar vara skänkt av företag och allmänhet. Det framgår inte ur artikeln om de som skänker är medvetna om att deras gåvor går till att finansiera illegala.

Läs domen
FRGUM1467_10 psykintyg kosovo

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply