Kvinnomisshandel i Burundi och bristande nätverk gav PUT

Clarisse från Burundi uppger att hon vid upprepade tillfällen blivit misshandlad av sin man och vid ett tillfälle blivit våldtagen av hennes mans bror. Clarisse har inte anmält något av de påstådda brotten till polisen i Burundi. Migrationsverket ansåg inte att hennes historia var tillräcklig för uppehållstillstånd och beslutade 16 september 2009 om utvisning.
Migrationsdomstolens bedömning

Migrationsdomstolen skriver att “Av Clarisse Kazes berättelse framgår även att hon, förutom sin make, helt saknar nätverk i hemlandet”.

Slutligen slår migrationsdomstolen i Stockholm fast att:

“Den landinformation som tillförts målet avseende situationen för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och misshandel, godtas som bevis för att hon inte kunde förväntas att använda sig av sitt hemlands skydd.

Mot denna bakgrund, samt med beaktande av Clarisse Kazes situation, att vara beroende av sin man som samtidigt utgör själva hotet mot hennes liv och hälsa, finner domstolen att hon gjort sannolikt att hon vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och att hon inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 4 kap. 2 § första stycket l första ledet UtlL inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.

Mot bakgrund av att Clarisse Kaze, förutom sin man, helt saknar nätverk i Burundi samt tillgänglig landinformation om möjligheterna till skydd finner migrationsdomstolen att det inte heller är rimligt att kräva att hon bosätter sig i en annan del av Burundi.”

Clarisse får permanent uppehållstillstånd i Sverige såsom varande alternativt skyddsbehövande den 12 oktober 2010.
Läs domen
UM+13579-10 nätverksbrist i burundi

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply