Alla fem i Kosovofamiljen hade psykintyg- får PUT

Trebarnsfamiljen Nurkovic, etniska bosniaker från Kosovo, där samtliga tre barn sedan i oktober är myndiga, sökte asyl i Sverige i september 2006. Då det framkom att de vistats i Tyskland sedan år 2000 beslutades om Dublinöverföring. Då gick familjen under jorden. En vecka efter att rätten för Sverige att sända familjen till Tyskland gick ut sökte familjen asyl på nytt 5 juni 2008. Pappa H.N. var verksam som polis i Kosovo vilket är familjens huvudskäl till varför man vill ha asyl.

Migrationsverket beslutade att hela familjen skulle utvisas. Migrationsdomstolen konstaterar snabbt att familjen inte har godtagbara flykting eller skyddsskäl och fokuserar istället på om det finns synnerligen ömmande omständigheter.

Omfattande psykintyg
Pappa H.N. har lämnat in psykintyg från överläkare Ingvar Karlson vid neuropsykiatri Mölndal. I domen beskrivs psykintyget med orden:

”H.N har behandlats för posttraumatiskt stressyndrom i Tyskland innan ankomsten till Sverige. Han har ett svårt allvarligt posttraumatiskt stresssyndrom och uppfyller diagnostiska krav på depression, generaliserat ångestsyndrom och lätt kognitiv störning. Grundsjukdomen är dock posttraumatisk stressyndrom som, när den är allvarlig, innehåller symtom från en rad olika mentala aspekter där samtliga dessa diagnoser ingår. Sjukdomen har funnits under minst tio års tid. Sjukdomsgraden leder till att hans känsloliv är helt påverkat av sjukdomen och skapar en ständig svår ångest, djupa depressiva symptom och plötsliga utbrott av panik eller aggressivitet. Sjukdomsgraden är mycket svår. Vid en eventuell utvisning kommer hans psykiska sjukdom att allvarligt försämras. Det finns idag inga behandlingsmöjligheter som skulle kunna motverka en sådan försämring och skapa förutsättningar för en framgångsrik behandling i hemlandet.”

Mamma D.N. har skaffat psykintyg från överläkare Zoran Milusic från Sahlgrenska sjukhuset. Zoran hävdar enligt domen att:

”D.N. har varit inlagd på psykiatrisk klinik då hon inkom med en svår bild av posttraumatiskt stresssyndrom med kliniska yttringar i from av hög ångestladdning, oro, depression med tankar kring att inte vilja leva längre. Vid vissa tillfällen på kliniken var hon nästan intill gränspsykotisk med risk för att göra något mer konkret i frågan om suicidalitet. Det är ytterst tveksamt om hon kan få tillräckligt bra omhändertagande, uppföljning, eventuell framtida vård och behandling i hemlandet. Speciellt med tanke på att hennes ursprungliga posttraumatiska stressproblematik härstammar därifrån.”

De tre ”barnen”, 18, 20 och 21 år gamla har alla fått psykintyg av Zerina Omanovic vid Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Hisingen. M.N, 21 år gammal bedöms enligt Zerina lida av:

” posttraumatiskt stressyndrom, recidiverande depressioner och generaliserad ångest. Dessa psykiska symtom är kopplade till tidigare trauman och de svåra psykosociala omständigheter som hon levt i sedan elva år tillbaka.”

E.N., 20 år gammal uppvisar:

”allvarliga symtom på daglig oro och han har haft episoder av recidiverande depressioner. Han lider av posttraumatiskt stressyndrom. Dessa symtom är kopplade till tidigare trauman och hans svåra psykosociala förhållanden under elva år. I perioder har föräldrarnas stöd varit sviktande eftersom de själva har utvecklat allvarliga psykiska symtom och inte kunnat stödja och vägleda sina barn i vardagen på ett optimalt sätt. E.N. har fungerat bra i perioder när yttre omständigheter varit någorlunda stabila, men han har utvecklat psykiska symptom som följd av en långvarig stress och flera traumatiseringar. Detta medför en risk att han utvecklar en permanent psykisk sjuklighet om hans psykosociala omständigheter inte förändras till det bättre.”

A.N, 18, lider av:

”posttraumatiskt stressyndrom, recidiverande depressioner och generaliserat ångest. Han ser ingen möjlighet att på ett konstruktivt sätt lösa sin svåra livssituation. Hans föräldrar känner likadant och saknar förmåga att ge det stöd som han och hans syskon skulle behöva.”

”Sammantagen bedömning” ger uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen i Götebord skriver slutligen i sin sammanslagna dom för ärendena UM 1103-10, UM 5549-10 och UM 5644-10 från 6 oktober 2010 att hela familjen skall få permanente uppehållstillstånd med följande motivering:

”Av utredningen i målet framgår att samtliga medlemmar av familjen N-ovic lider av mycket allvarlig psykisk ohälsa. Deras familjesituation är bland annat på grund av detta mycket bräcklig. Det har inte ifrågasatts att de i hemlandet råkat ut för allvarliga trauman som har lagt grunden till sjukdomsbilden. Familjen har inte vistats i hemlandet på cirka 10 år och främst M N-ovic, E N-ovic och A N-ovics anknytning till Sverige har kommit att bli stark på grund av deras skolgång. Även om ett uppehållstillståndsgrundande skyddsbehov inte föreligger för familjen kan antas att de, på grund av sin bakgrund och etnicitet, kan komma att mötas av svårigheter om de återvänder till hemlandet. Vid en sammantagen bedömning anser därför migrationsdomstolen att familjen Nurkovics situation är sådan att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter och att de därför ska beviljas uppehållstillstånd på denna grund.”

Domstolen tillägger slutligen angående sitt beslut att ”Härvid har särskilt beaktats att A N-ovic är minderårig”. Dagen efter att domen föll fyllde A N-ovic 18.

De som fattade beslutet var rådman Maria Déhn och nämndemännen Christer Mohlin, Maj-Britt Boström Grahn och Gunilla Nilsson.

Läs domen

UM+1103-10,+5549-10+och+5644-10 psykproblem ger kosovofamilj put
(dom tillfälligt borttagen)

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply