Psykproblem gav Kosovofamilj PUT

Familjen Bucolli, mamma, pappa och två barn, från Kosovo sökte asyl i Sverige den 30 juni 2009. Familjens asylberättelse refereras i Migrationsverket bedömning med orden:

”Vid ett återvändande kan Bekim inte få något arbete och han har, på grund av familjens dåliga ekonomi, inte tillgång till sådan sjukvård som han och sonen Elton kan erbjudas i Sverige. Bahrije har utsatts för inbrottsförsök i hemlandet och är rädd att det ska hända henne igen samt att något skall hända barnen. Bekim har opererats i hemlandet för en godartad tumör i urinblåsan. Han har idag problem med panikångest och medicineras med antidepressivt medel. Elton har haft probem med det ena örat samt krampanfall. ”

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket skriver att:

”Med Migrationsverkets kännedom om förhållandena i Kosovo anser verket att det är uppenbart att Bekim, Bahrije, Eron och Elton Mucolli saknar skäl för att få asyl i Sverige”

Den 28 september 2009 beslutade Migrationsverket att utvisa familjen.

Migrationsdomstolens bedömning
Inför förhandling i migrationsdomstolen har tre av fyra familjemedlemmar inkommit med psykintyg.

Elton bedöms enligt specialistläkaren i psykiatri Gudrun Thorslund ”vara i ett oundgängligt behov av att ha trygghet, förutsägbarhet och att han också får börja knyta an till sin mamma på ett positivt sätt”.

Bekim lider enligt distriktsläkare Subha Basic-Krekola av panikångest med hjärtklappning, ont och kramper i hela kroppen, hyperventilation, katastroftankar, dödsångest och depression.

Bahrije lider enligt överläkare Leszek Klimczak av ”grav psykotisk störning av typen PTSD med dominans av depressiva syndrom där hon till och med hallucinerar.”.

Leszek skriver vidare att:

”Bahrijes ångestnivå knutet till osäker situation, gör det möjligt att våldsamma handlingar riktade främst mot henne själv kan bli aktuella. Egentligen är den enda utvägen från en sådan här här avancerad PTSD med depression och flashbackupplevelser att försätta patienten i en säker och trygg situation.”

Migrationsdomstolen i Malmö beslutade den 1 juli 2010 att ge hela familjen permanent uppehållstillstånd i Sverige eftersom det skall finnas en viss risk att Bahrije tar livet av sig om hon utvisas och för att en utvisning på grund av hälsoproblemen blir praktiskt svårgenomförbar.

Läs domen:

Domen skickas per mejl på begäran.

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply