Psykoterapibehov, barnaskap och släktingbrist gav PUT

Duodu Kwabena Clement från Ghana med uppgett födelsedatum den 6 december 1992 har sökt asyl i Sverige eftersom han menar på att mordlystna politiker och präster i Ghana kan komma att mörda honom på grund av de ritualmord han bevittnat. I Migrationsverkets beslut att utvisa Duodu återges hans asylberättelse bl.a med följande stycke:

Du föddes i trokositemplet och har bott där med din mor. Du blev tvungen att arbeta tillsammans med din mor och de andra kvinnorna under slavliknande förhållanden Du gick i skolan i fyra år men när du var tio år gammal avled din mor och du förbjöds att fortsätta gå i skolan. Din mor avled år 2002 av sjukdom. Hon fick inte tillgång till någon läkarvård, istället dödades hon naturligt av gudarna. När din mor avled vägrade prästerna att frige dig och beslutade istället att du skulle bli upplärd till präst då din far innehaft detta yrke. Du bodde kvar i templet och behandlades fortfarande som slav men cirka två gånger per månad blev du kallad för att i utbildningssyfte vara med under offerritualer. Du tvingades vittna när prästerna dödade albinobarn och spädbarn som hämtades till tempel av politikerna.

Migrationsdomstolens bedömning
Migrationsdomstolen konstaterar snabbt att Duodu kan söka hjälp hos myndigheterna i Ghana för sina problem med människorna från trokosirörelsen varför han inte behöver få uppehållstillstånd i Sverige.

Inför förhandlingen i migrationsdomstolen har Duodu skaffat intyg på att han har psykoterapibehov:

Migrationsdomstolen konstaterar att intyget från överläkare Sam Nordfeldt och leg. psykolog Anders Pilemalm visar att Duodu Kwabena Clement lider av svår psykiska ohälsa. Han har behov av psykoterapeutisk behandling som uppskattas till två till fyra år.

Utöver psykoterapibehovet anför migrationsdomstolen att Duodu enligt egen uppgift är föräldralös, hans enda släkting i hemlandet är en åldrig mormor, han har utsatts för upprepad kränkande behandling och ritualbevittning i trokositempel och att hans kontakter med samhälle i Ghana utanför trokosirörelsen ”har varit mycket begränsat”.

Slutligen beviljar migrationsdomstolen i Stockholm Duodu permanent uppehållstillstånd i Sverige på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter” med motiveringen:

På grund av det anförda, vid en samlad bedömning och med särskilt beaktande av att Duodu Kwabena Clement är ett barn, anser migrationsdomstolen att hans hälsotillstånd och förhållandena för honom i hemlandet är sådana att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter”

Läs domen:

um-17223-10 psykintyg Ghana

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply