Deprimerad mamma gav familj PUT

Lisa, Hasan och deras son Neil, som är född 2008 är muslimer och kommer enligt egen utsago från Indien intill gränsen mot Bangladesh. Lisa och Hasan har inte lämnat in någon form av skriftlig dokumentation över huvud taget för att styrka vilka de är. Migrationsverket avvisade asylansökan och beslutade om utvisning.

 

Migrationsdomstolens bedömning
Migrationsdomstolen avfärdar familjens asylberättelse och fokuserar på de psykproblem familjen angett. Om psykproblemen skriver domstolen:

Migrationsdomstolen konstaterar att Lisa lider av allvarlig psykisk ohälsa och har haft kontakt med psykiatrin sedan januari 2008. Enligt läkarintyg lider hon av svår depression och posttraumatiskt stressyndrom. Hon har vårdats inneliggande på psykiatrisk klinik under flera perioder. Hon har sedan sonen föddes vägrat att ta till sig honom och då Hasan inte har haft förmåga att ta hand om både henne och pojken har sonen placerats i familjehem. Hasan har endast möjlighet att träffa sonen en gång i veckan eftersom han inte kan lämna hustrun ensam. Sonen lär sig nu att tala i familjehemmet och far och son har inte ett gemensamt språk. Av läkarintyg framgår också att Lisa behandling, för att hon ska kunna förbättras samt för att hon möjligen ska kunna acceptera sitt barn, kommer att ta lång tid i anspråk. För det fall familjen tvingas återvända finns viss risk att Lisa skadar sig själv eller barnet. Även Hasan har för egen del haft kontakt med psykiatrin och har beviljats sociala stöd- och hjälpinsatser.

Slutligen skriver migrationsdomstolen att:

Domstolen anser vid en sammantagen bedömning, särskilt med beaktande av framför allt moderns psykiska ohälsa och bristande omsorgsförmåga samt till att sonens framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om han tillsammans med sina föräldrar tvingas flytta till Indien, att det med hänsyn till barnets bästa finns tillräckliga skäl att bevilja hela familjen uppehållstillstånd med hänvisning till synnerligen ömmande omständigheter.

Den 29 april 2010 gav migrationsdomstolen i Stockholm hela familjen permanenta uppehållstillstånd.

Läs domen

um-12157-10 deprimerad mamma från Indien

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply