Hörsel- och psykproblem TBC och malaria gav PUT

Rashid Salim Abdi sökte asyl i Sverige den 17 september 2008. Om varför han vill ha asyl står det så här i Migrationsverkets beslut:

”Du uppger att du tillhör Bajunifolket och är född på ön Chula i södra Somalia. Din far och dina yngre systrar rövades bort när du är liten och i samband med detta dödades din far. Du har därefter bott med din mor och din morbror. Några månader innan du började din resa till Sverige togs du från ditt hem av somaliska män. De förde bort dig och tvingade dig och de andra ungdomarna att arbeta. På nätterna sov du och de andra ungdomarna tillsammans i ett hus. Under vistelsen i fångenskap blev du en natt våldtagen av fångvaktarna och senare under fångenskapen även misshandlad. Till följd av misshandeln kunde du inte arbeta och du fick stanna inne i huset som du brukade sova i. Du kunde därigenom fly tillsammans med fyra andra pojkar. Du lyckades ta dig hem. När andra vuxna fick veta att du blivit våldtagen ville de inte ha kvar dig på ön.”

Migrationsverkets bedömning

Rashid har inte lämnat in någon som helst skriftlig dokumentation för att styrka sin identitet. Migrationsverket har gjort en så kallad språkanalys som visar på att Rashid mest troligt kommer från Tanzania och inte från Somalia. Migrationsverket utgår ifrån att Rashid kommer från Tanzania och att i stort sett allt Rashid berättat är lögn. Migrationsverket beslutade den 31 juli 2009 att utvisa Rashid till Tanzania.

Migrationsdomstolens bedömning

Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning att Rashid mest troligt kommer från Tanzania och att han inte är ”flykting”, ”alternativt skyddsbehövande” eller ”skyddsbehövande i övrigt”. Migrationsdomstolen skriver dock att:

”Det är i målet ostridigt att Rashid är ett minderårigt barn som kommit ensamt till Sverige. Målets medicinska utredning får anses visa att Rashid lider av diagnostiserad svår psykisk ohälsa i form av kronisk PTSD och krisreaktion. Han har vidare dokumenterade fysiska skador som ger stöd för att han utsatts för övergrepp innan ankomsten till Sverige. Det framgår också att han är i behov av behandling som inte endast är tillfällig. Migrationsdomstolen konstaterar slutligen att Rashid även lider av hörselproblem, malaria samt är diagnostiserad med latent TBC. Mot bakgrund av att Rashids besvär är hänförliga till tidigare omständigheter i hemlandet kan det inte rimligen antas att han kan beredas behövlig vård vid en utvisning. Mot bakgrund av det ovan anförda och med beaktande av att Rashid är ett barn finner migrationsdomstolen vid en sammantagen bedömning av hans hälsotillstånd och hans tidigare upplevelser i hemlandet att det föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6§ första och andra stycket utlänningslagen. ”

Migrationsdomstolen i Stockholm beviljade Rashid permanent uppehållstillstånd i Sverige på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter” den 25 november 2009.

Läs domen

migrationsdomstolen-stockholm-um-9988-09 psykintyg tanzanier

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply