Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT

Emine Haziri har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken hon är född 1992 och kommer från den norra delen av staden Mitrovica i Kosovo. Hon är föräldralös och saknar identitetshandlingar. Hennes mor var Ashkali och hennes far var Rom. Hon talar albanska. Hennes far var så länge han levde alkoholist och tillät henne inte gå i skolan eller ens att vistas utomhus. När hennes far dog flyttade hon in hos grannar men de var också alkoholister och brukade slänga ut henne mitt i natten. Sen inträffade något form av övergrepp som Migrationsverket belagt med sekretess. En lastbilschaufför hittade henne och körde henne till Sverige där hon bor hos sin enda släkting, en kusin. Till följd av hennes bakgrund och övergreppet har hon även psykiska problem.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket menar att Emine lämnat mycket knapphändiga uppgifter om sin identitet och bakgrund. Emine kan inte beskriva Mitrovica och vet inte om hon bodde i den norra eller den södra delen av staden. Migrationsverket har kontaktat svenska ambassadens sektionskontor i Pristina. Varken Emines eget namn eller namnet på hennes far eller hennes grannar som hon namngivit är kända i norra Mitrovica. Inga Romer eller Ashkalier ska heller ha varit bosatta i området sedan mitten av åttiotalet varför personalen på sektionskontoret drar slutsatsen att Emine ljuger om varifrån hon kommer.

Migrationsverket har genomfört en språkanalys av Emine som kommit fram till att det är sannolikt att hon kommer från Kosovo. Migrationsverket konstaterar att Romer i området vanligtvis talar romani som förstaspråk och har serbiska som andraspråk emedan Emine enbart talar albanska varför Migrationsverket ifrågasätter att någon i Kosovo skulle betrakta henne som Rom.

Migrationsverket anmärker på att Emine inte har polisanmält det påstådda övergreppet till myndigheterna i hemlandet. Migrationsverket menar på att den antidepressiva medicin hon lyckats få utskriven av läkare i Sverige också bör finnas att tillgå i Kosovo. Migrationsverket anser inte att Emine gjort sannolikt att hon saknar släktingar i hemlandet.

Migrationsverket dömde Amine till utvisning.

Migrationsdomstolens bedömning

Migrationsdomstolen håller i allt väsentligt med Migrationsverket men gör en annan bedömning av hennes psykiska tillstånd. Migrationsdomstolen framhåller att överläkaren i barn- och ungdomspsykiatri Helena Golster i ett läkarintyg skrivit att:

Helena Golster 

”Vid Emine Haziris första läkarbesök förekom en tydlig nedstämdhet (depression) med allvarliga symptom samt posttraumatiskt stressyndrom men också tecken på en tydligt hämmad personlighetsutvecklling i en karg uppväxtmiljö som är kantad av övergrepp och missbruk”

Golster gav henne antidepressiv medicin och sömnmedicin. Migrationsdomstolen konstaterar vidare att inget framkommit som tyder på att Amine inte skulle sakna ett socialt kontaktnät i hemlandet och att hon som ung romsk flicka skulle ha en utsatt ställning i hemlandet. Slutligen skriver migrationsdomstolen i Göteborg att:

”På grund av det anförda och med beaktande av att Amine Haziri är ett barn anser migrationsdomstolen att det finns risk för att hennes framtida psykosociala utveckling och hälsa skulle skadas om hon tvingas återvända till hemlandet. Med hänsyn härtill och med beaktande av övriga omständigheter som framkommit anser migrationsdomstolen vid en samlad bedömning att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter”

Amine får PUT.

Läs domen

migrationsdomstolen-goteborg-um-1673-09-minderarig-psykintyg kosovo

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply