Irakisk familj får PUT på grund av psykproblem

Mohammed Jasim Finjan, Batool Sadih Saleh och deras två barn sökte asyl 17 januari 2007. Migrationsverket konstaterade att de tidigare befunnit sig i Grekland och beslutade utvisa dem till Grekland med stöd av Dublinförordningen. Familjen valde då att avvika. Den 29 september 2008 dök Mohammed upp ock sökte asyl på nytt. Fria Nyheter antar att det då gått så lång tid att Sverige inte längre hade rätt att skicka tillbaka honom till Grekland utan att pröva hans ansökan. Mohammed berättade en historia enligt vilken han hyrt ut privatpersoners bilar i Irak till ett amerikanskt företag. Under slaget om Fallujah i maj 2005 ska tre av bilarna ha försvunnit varför ägarna började hota honom i maj 2006. Bilägarna kontaktade en shiitisk milisgrupp som började hota familjen. Den 14 oktober 2006 besköts familjens bil och den 6 och 20 november 2006 utsattes Muhammed för kidnappningsförsök. I maj 2008 sköt milisgrupen mot Muhammeds mors hus. Av oklara orsaker är även polisen i Irak ute efter honom och om han utvisas hävdar han att han riskerar att utsättas för dödsstraff och tortyr. Den 8 oktober 2008 dök resten av familjen upp och sökte asyl på nytt. De menar även på att eftersom Batool är Sunni och Muhammed Shia så riskerar de sekteristiskt våld. Famljen menar även på att de har psykproblem.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket menar på att den ekonomiska tvisten mellan Mohammed och bilägarna bör gå att lösa genom medling och utgör inte ett skäl till uppehållstillstånd. Migrationsverket tycker inte heller att familjens psykproblem är tillräckliga för att bevilja PUT och beslutade om utvisning.

Migrationsdomstolens bedömning

Muhammed har inför migrationsdomstolen berättat att han kontaktat sin klan för att medla i bilkonflikten men att hans klan vänt sig emot honom.

Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning av bilkonflikten och anser inte att familjen ska få uppehållstillstånd av den anledningen.

Vad gäller familjens psykproblem gör domstolen dock en annan bedöming. Överläkare Ingvar Karlsson har om Batool skrivit att:

”Batool lider av ett svårt posttraumatiskt stressyndrom som ger henne mycket svår ångest, ångestreaktioner och stress som gör henne inåtvänd. Tillståndet har utlösts av traumatiska händelser i hemlandet, under flykten till Sverige och vid vistelsen här. Vid svår ångest förlorar Batool förmågan att hantera sin situation och tillståndet kan bli livshotande. Hennes tillstånd är svårt att behandla och medicinering har endast en marginell effekt. En grundläggande förutsättning för att någon meningsfull behandling ska kunna genomföras är att Batool känner ett visst mått av trygghet. Om hon tvingas att resa tillbaka till Irak riskerar hennes tillstånd att förvärras ytterligare och bli akut. Eftersom hennes hälsotillstånd delvis har orsakats av hennes upplevelser i Irak är det inte troligt att hon där skulle kunna känna det mått av trygghet som krävs för att tillgodogöra sig behandling. ”

Överläkare Henry Ascher har i intyg och muntlig förhandling enligt domen intygat att:

”Barnen lider av posttraumatiskt stressyndrom och framförallt Husein känner stor oro och har sömnsvårigheter. Hans tillstånd har försämrats över tid och han har utvecklat depressiva symptom. Barnen är i behov av behandling för sina tillstånd och en trygg omgivning är en förutsättning för att behandlingen ska ha effekt.”

Slutligen skriver domstolen att:

”Vid en sammantagen bedömning av familjens situation, där Batools hälsotillstånd och barnens behov av att kunna skapa en trygg tillvaro särskilt har beaktats, anser migrationsdomstolen att det är fråga om såna synnerligen ömmande omständigheter som innebär att famljen skall beviljas uppehållstillstånd. ”

Hela familjen får PUT.

migrationsdomstolen-goteborg-1338-09-irakisk-familj-far-uppehallstillstand

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply