Apatiskt barn gav PUT åt hela familjen

En familj, Migrationsdomstolen har valt att anonymisera namnen, bestående av två barn och två vuxna sökte asyl 24 september 2007. Som skäl anförde de att fadern och modern i familjen, som kommer från abchazien, gripits av abchazisk polis i mars 2007 anklagade för att spionera för Georgiens räkning. Polisen kom hem till familjen och sköt hunden framför barnen. Mor och far hölls i förvar en månad men släpptes mot muta. Familjen anses som förrädare i både abchazien och i övriga Georgien. De kan inte återvända till Ryssland på grund av risken för skinheads samt att de som tillverkat familjens förfalskade handlingar vill döda dem. Familjen mår även psykiskt dåligt.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket anmärker på att hustrun och barnen enligt viseringshandlingarna varit bosatt i Niznij Novgorod i Ryssland under stora delar av tiden som familjen skall ha varit utsatta för trakasserier i Abchazien. Migrationsverket menar på att viseringshandlingarna, som de tycker ser äkta ut, visar att frun och barnen varit bosatta i Ryssland och inte i Abchazien de senaste åtta åren samt att maken, som ska ha bott med sin familj, därmed också måste ha varit bosatt i Ryssland. Migrationsverket anmärker även på att de ansökt om visum före det att de trakasserier som skall ha varit orsaken till att de lämnade Abchazien ägde rum. Migrationsverket ansåg inte heller att makens eller barnens anförda psykproblem är tillräckligt starka skäl till att bevilja uppehållstillstånd och avslog familjens ansökan.

Migrationsdomstolens bedömning
Migrationsdomstolen konstaterar att PUT inte kan beviljas till familjen på skälen ”flykting” eller ”skyddsbehövande i övrigt”. Föräldrarnas påstådda psykproblem är inte heller tillräckligt allvarliga för att bevilja PUT. Dock har äldsta barnet, ”DB”, född 1995 gått och blivit apatiskt. Överläkare Michael Backhaus på kärnsjukhuset i Skövde citeras i domen:

”DB visar en försämring i uppgivenhetssyndrom med fullständigt beroende för kroppslig omvårdnad, förflyttningar, mattillförsel via föräldraomsorg och sond. Det krävs kontinuerlig kontakt med specialistsjukvård för upprätthållandet av säker kroppslig omvårdnad. Det är ostridigt att SB psykiska hälsotillstånd förändrades kraftigt i samband med familjens avslag på asylansökan, från att ha
välfungerande pojke med sociala kontakter till att gå in i en kraftig reaktion på den pressande situation familjen lever i.”

Överläkaren Mildred Oudin på Kärnsjukhuset i skövde tillägger om det yngre barnet, SB, fött 1996:

”SB lider av en reaktiv psykos med paranoida inslag. Han är i behov av sjukhusvård med adekvat medicinering. Det bedöms helt uteslutet att han för närvarande skulle kunna tillgodogöra sig nödvändig vård i hemlandet. Han bedöms redan tagit bestående skada i sin psykosociala utveckling på grund av rädsla för att återvända till hemlandet. Om han återvänder till hemlandet kommer hans psykosociala utveckling att skadas allvarligt och permanent.

Överläkare Christina Henningsson vid Kärnsjukhuset i Skövde tillägger:

”SB lider av en mycket allvarlig reaktion på svår stress, vilket är ett allvarligt barnpsykiatriskt tillstånd. Det finns en risk för bestående påverkan av den psykosociala utvecklingen. För att minimera effekten av grava bestående men krävs en flerårig barnpsykiatrisk, psykoterapeutisk bearbetande kontakt. Vid avbruten medicinering har han uppvisat galopperande aggressivitet.”

Migrationsdomstolen skriver slutligen:

”Trots att någon förbättring av DBs och SBs tillstånd hittills inte inträtt och adekvat psykiatrisk vård enligt föreliggande landrapportering finns att tillgå i Ryska Federationen, även om den kan ha vissa brister, framgår det av utredningen att deras framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om de tvingas återvända till Ryska Federationen. Vården i Georgien och Armenien kan inte anses tillräcklig enligt lagens mening. Mot denna bakgrund och med beaktande av att DB och SB är barn anser migrationsdomstolen att deras framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om de tvingas lämna Sverige. Med hänsyn härtill och med beaktande av deras känsliga ålder anser migrationsdomstolen vid en sammantagen bedömning att det föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter som avses i 5 kap. 6 § första och andra stycket Ut1L.”

Hela familjen får PUT

Läs domen

migrationsdomstolen-goteborg-um-3411-08-anonymiserad-apatiskt barn georgien

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply