Psykintyg och social situation gav PUT

En kvinna, vi kan kalla henne F, från Iran har sökt asyl i Sverige. Hon anför att hon vid ett tillfälle 2005 blev våldtagen och att hon efter våldtäkten haft hedersrelaterade problem med sin tidigare make som dock låtit henne få skilja sig från honom. Om hennes anförda berättelse står följande i Migrationsdomstolens dom

”Efter skilsmässan fortsatte hennes före detta man att trakassera och hota henne. Han försökte vid två tillfällen att köra över henne med sin bil. Han har fortsatt att hota henne sedan hon kom till Sverige. Han har då framfört hoten genom hennes systrar.Vid ett återvändande till Iran är risken stor att hon blir socialt utstött på grund av det övergrepp som hon utsatts för. Hennes grannar, som fick reda på att hon hade blivit utsatt för en våldtäkt, kallade henne därefter för hora. Ingen ville ha med henne att göra. Hon har inga släktingar kvar i Iran som kan hjälpa henne och flertalet av hennes syskon bor i Sverige.”

Migrationsverkets bedömning

I Migrationsverkets beslut om att neka uppehållstillstånd står:

”Migrationsverket konstaterar att F vid den muntliga genomgången flera gånger har ändrat sig ifråga om vem som ansökte om skilsmässa och på vilken grund skilsmässan beviljades. Hon har bland annat uppgivit att det var hon som ansökte om skilsmässa och att domstolen utredde ärendet eftersom maken inte ville skilja sig. Hon har vidare uppgivit att hon inte vet på vilken grund skilsmässan har beviljats. Konfronterad med aktuell landinformation angående grunderna för skilsmässa har hon till slut uppgivit att maken medgav skilsmässa. F har vidare under den muntliga genomgången ändrat sina uppgifter angående ansökan om pass. Hon har även haft svårt att svara på frågor om förfarandet vid passansökan.
Mot bakgrund av ovan redovisad landinformation och med anledning av de uppgifter som F har lämnat, finner
Migrationsverket att det finns skäl att ifrågasätta trovärdigheten i hennes redogörelse. Migrationsverket finner vidare att det vid en framåtsyftande bedömning inte heller har gjorts sannolikt att det finns en hotbild gentemot F vid ett återvändande till Iran. Utifrån de uppgifter F har lämnat framstår det inte som sannolikt att hennes make, efter att ha medgivit skilsmässa, skulle ha ett sådant intresse av att skada F som hon har uppgivit, Uppgifterna om att maken ska ha sökt F och hotat henne efter skilsmässan är vaga. Hon har vidare uppgett att hon vill stanna hos sina syskon i Sverige eftersom hennes make inte vill veta av henne.”

Migrationsdomstolens dom
Migrationsdomstolen i Malmö konstaterar att kvinnan inte ska få uppehållstillstånd såsom varandes flykting eller skyddsbehövande i övrigt.

Vad gäller möjligheten att ge F uppehållstillsånd på särskilt ömmande omständigheter skriver domstolen:

” Vidare uttalar läkaren Angeliki Jansson Sopidou i sitt intyg att det framkommer tydligt att F lider av en svår psykisk sjukdom, PTSD, och medelsvår depression med nedstämdhet, ångest, flashbackbilder och mardrömmar.”

Migrationsdomstolen skriver även att:

”När det gäller hennes situation i hemlandet anser domstolen att hennes uppgifter om att hon efter våldtäkten utsattes för omgivningens ogillande bör godtas. Det finns vidare anledning att anta att hon vid ett återvändande till hemorten ånyo skulle komma att befinna sig i en socialt utsatt situation.”

Slutligen skriver domstolen:

”Sammantaget finner domstolen att vad som framkommit om Fs personliga förhållanden, psykiska hälsotillstånd samt hennes sociala situation i hemlandet medför att hon bör beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.”

Läs domen
migrationsdomstolen-malmo-um-2479-09-våldtäkt psykintyg Iran

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply