Träffades inte innan giftermålet – ändå inte skenäktenskap

Migrationsdomstolen i Stockholm beviljade den 23 april 2009 via en dom en iransk kvinna ett begränsat uppehållstillstånd i ett år. Kvinnan hade överklagat Migrationsverkets beslut om att ej bevilja henne uppehålls- och arbetstillstånd tillstånd pga av anknytning till sin make som är bosatt i Sverige. I sitt stöd för överklagande har kvinnan åberopat följande:

 

Kvinnan och mannen träffades via internet 2003 och har sedan dess varit ett par. 21 februari 2008 ingick de äktenskap via fullmakt. Anledningen till att de ej kunnat träffats är att maken inte kan åka till Iran pga politiska skäl. Kvinnan kan inte lämna Iran pga av kulturella skäl. Hon har därför inte kunnat lämna Iran och träffa sin make.

Att paret ej har kunnat träffats efter bröllopet beror på att de har varit helt säkra på att kvinnan skulle få uppehållstillstånd i Sverige och kunna sammanföras med sin make. För att styrka sin berättelse åberopar kvinnan i Migrationsdomstolen fotografier och flygbiljetter på att de har träffats i Turkiet.

Att makarna har träffats i Turkiet ändrar ej Migrationsverkets uppfattning om uppehållstillstånd till kvinnan.

När det gäller misstanke om sk ”skenäktenskap” åligger bevisbördan på staten att klarlägga förhållandet. I domstolens bedömning skall även hänsyn tas till sedvänjor inom andra kulturer. Även hur förhållandets uppkomst samt hur väl paret ”känner” varandra ska tas med i bedömningen om seriositeten i äktenskapet.

Migrationsdomstolen anser att det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap och skall således bedöma om det ingåtts i syfte att enbart för att kvinnan ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen skriver i sin dom att det har framkommit att parterna aldrig träffat varandra före äktenskapet och att de inte lever tillsammans. Detta kan tala för att det är ett skenäktenskap. Paret har god kännedom om varandras personliga förhållanden samt har lämnat samstämmiga uppgifter om varandra. Paret har även lämnat en omfattande dokumentation om hur de håller kontakten med varandra. Relationen har varat under lång tid nu samt att de har träffats i Turkiet. Även redogörelsen på på varför de ej kunnat träffats tidigare har åberopas.

Migrationsdomstolen gör en samlad bedömning att det sannolikt inte handlar om ett skenäktenskap och därför uppfyller kvinnan förutsättningarna att få uppehållstillstånd.

Läs domen

um11013-08 skenäktenskap iran

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply