Annonsera på Avpixlat

Statistik: Utomeuropéer begår nästan alla grova våldtäkter

Joakim P Jonasson

DEN IMPORTERADE SEXUALBROTTSEPIDEMIN En statistisk undersökning visar att våldtäktsmän med utomeuropeisk bakgrund står för 92% av grova våldtäkter – och samtliga överfallsvåldtäkter.

Det har gått tolv år sedan Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjorde sin senaste undersökning om invandrare och kriminalitet. Krav på regeringen har rests från flera håll på att ge BRÅ i uppdrag att ta fram färsk statistik, men de har mötts av kalla handen.

Sedan en tid tillbaka har jag därför ägnat mig åt att själv ta fram sådan statistik och valt att inrikta mig på sexualbrott. Första artikeln i min serie kan läsas här. Undersökningen bygger på offentliga uppgifter och kan lätt reproduceras, vilket jag är övertygad om kommer visa jämförligt resultat. Jag anser att det enda resultatet som har risk att ändras är faktorn, det vill säga antalet dömda gärningsmän relativt till folkgruppens storlek. Listan över grupper med högst faktor beror nämligen på hur lågt man sätter gränsen för antal dömda för att inkludera dem i mätningen. Jag har satt gränsen till 2 separata fall. Det går att jämföra faktorn med hur många individer som dömts, vilket ger en indikation på statisiskt säkerställande.

Denna uppföljande artikel har ett bredare statistiskt underlag och går mer på djupet genom att den fokuserar på enbart de grövsta sexualbrotten. Undersökningen bygger på drygt 400 fällande våldtäktsdomar från tingsrätter i hela landet mellan åren 2013-2017. Det finns även några enstaka domar från 2012 med i undersökningen, men de utgör bara 2,5% av domarna vilket inte ger någon statistiskt signifikant påverkan. När det funnits oklarheter eller jag sökt dubbelkolla befintliga uppgifter har jag i hundratals fall ringt folkbokföringsregistret hos Skatteverket. Jag kommer att ge en rättvis belysning av statistiken och även försöka lyfta infallsvinklar som en asylaktivist kan tänkas ha.

 

Fördelning mellan inom- och utomeuropeiska våldtäktsmän

Våldtäktsmän med utomeuropeisk härkomst står för 92% av alla grova våldtäkter och över hälften våldtäkter av normalgraden. Människor med europeisk härkomst, vilket inkluderar 90% av Sveriges befolkning, begår dock fler sexualbrott mot barn enbart räknat i antal domar. Speciellt brottsrubriceringen Våldtäkt mot barn, av normalgraden, begås av en stor del gärningsmän med europeisk bakgrund. Det ger dock inte asylaktivister mycket att glädjas åt, för om män med utomeuropeisk bakgrund förekom lika sällan i våldtäktsstatistiken som män med inomeuropeisk bakgrund skulle den europeiska stapeln vara 90%. Utomeuropéer är alltså kraftigt överrepresenterade även i den kategorin jämfört med sin andel av befolkningen.

De som döms för brottsrubriceringen Våldtäkt mot barn är ofta killar i övre tonåren som haft ömsesidiga sexuella handlingar med tjejer i yngre tonåren. Det finns självklart andra gärningar som också rubriceras som det brottet, de är bara mindre vanliga. När offret är under tonåren rubriceras ofta brottet istället som Grov våldtäkt mot barn.

Statistiska Centralbyrån publicerar årsvis statistik över hur många utrikes födda bor i Sverige, uppdelat på land. Det gör det enkelt att dela upp utrikes födda i inomeuropeisk och utomeuropeisk grupp. Räknar man samman inrikes födda med utrikes födda inom Europa får man fram att Sveriges befolkning utgörs av 9,5% utomeuropéer. Det blir en något missvisande siffra, eftersom andra generationens utomeuropeiska invandrare inkluderas i statistiken som inrikes födda. SCBs siffra ger ändå en fingervisning att de färgade staplarna borde ha varit runt 10% om utomeuropéer begått våldtäkter i lika liten utsträckning som européer.

Diagrammet visar den geografiska / kulturella fördelningen av samtliga gärningsmän i undersökningen, inklusive svenskar.

En tredjedel av våldtäktsmännen har ursprung i islamska länder. Kategorin omfattar Mellanöstern (Irak, Iran, Jordanien, Kuwait, Libanon, Palestina och Syrien), Nordafrika (Algeriet, Egypten, Libyen och Marocko), Asien (Afghanistan, Azerbajdzjan och Pakistan) samt Europa (Kosovo och Turkiet). Det finns fler islamska länder, exempelvis Malaysia. Det bor dock få malajer i Sverige och ingen har återfunnits dömd i denna undersökning. Samtidigt finns det islamska länder i Afrika som räknats till den afrikanska kategorin, så gränsen mellan geografi och kultur är lite suddig i just indelningen av länder på detta vis. Gärningsmännens ursprungsland är dock alltid klarlagt oavsett hur man vill kategorisera den bredare indelningen av länder. (Vissa utomeuropeiska gärningsmän har oklart ursprung; de räknas som just utomeuropéer, däremot är de inte kategoriserade som tillhörande något specifikt land i denna undersökning.)

Uppdelat på region ser fördelningen av våldtäktsmän med Mena/Islam-ursprung ut såhär:

Mellanöstern 57,14%
Asien 31,09%
Europa 6,72%
Nordafrika 5,04%

Var femte våldtäktsman är afrikan, vilket i denna undersökning är synonymt med ursprung i Afrika söder om Sahara.

Den största gruppen våldtäktsmän enbart räknat i individer är människor med europeisk bakgrund, vilket inkluderar USA och Mexiko. Det finns andra länder vars befolkning huvudsakligen har europeiskt ursprung, som Australien, Kanada och Nya Zeeland. Det återfanns dock inga dömda från de länderna i undersökningen. Asylaktivister kan söka ett visst mått av glädje åt att europeer är den enskilt största gruppen, om de lyckas skaka bort tanken på storleksskillnad i demografi mellan de olika grupperna. De som föredrar en restriktiv asylinvandring fäster troligtvis större vikt vid att 6 av 10 dömda våldtäktsmän är utomeuropéer. Asylaktivister får dock svårare att finna argument i den fördjupade statistiken.

 

De största grupperna

Räknat i individer kommer störst andel våldtäktsmän med utomeuropeisk härkomst i undersökningen från, i storleksordning: Irak, Afghanistan, Somalia och på delad fjärdeplats, Eritrea och Syrien. Det är då en sammanvägning av samtliga våldtäktsrubriceringar. Detaljerad information om fördelningen syns i diagrammet. Afghaner särskiljer sig genom att både utgöra en stor del av dömda våldtäktsmän och genom att det också finns många dömda våldtäktsmän relativt till folkgruppens storlek.

 

Faktor


Detaljer för: Mena/Islam | Afrika | Våldtäkt mot barn

Den något tillspetsade formuleringen “Alla muslimer är inte terrorister, men alla terrorister är muslimer” sammanfattar varför det är så viktigt att ta hänsyn till faktor när vi tittar på olika grupper i våldtäktsstatistiken. En invandrargrupps faktor baseras på hur många dömda våldtäktsmän har ett visst ursprung jämfört med hur många individer av gruppen bor i Sverige. Jag har bara inkluderat landsgrupper där det finns flera separata fall, annars blir statistiken missvisande. Ett bra exempel är rättsfallet med afrikanen från Mali; det finns bara 87 män från det landet boende i Sverige. Mannen utgör alltså ensam över en procent av den manliga befolkningen i den gruppen, vilket skulle gett en skyhög faktor som ändå inte sagt något om riskbedömningen för den gruppen.

Diagrammen har ett jämförligt värde för inrikes födda, baserat på SCBs befolkningsstatistik vid slutet av 2016. Jämförvärdet inkluderar alla som är födda i Sverige oavsett ursprung.

Jag förvånades själv att relativt många gärningsmän dömda för Våldtäkt mot barn har sin födelseort i Serbien. Jag kan bara spekulera om orsakerna, min egen teori är att före kriget reste många jugoslaver till serbiska sjukhus för att föda barn. Verkligheten är lite suddig på det området. Att de gärningsmännen har ett generellt jugoslaviskt ursprung är dock helt klarlagt enbart från deras namn.

Min första artikel var oklar om gruppen palestinier, då jag förutsatt att de som domstolar kategoriserat statslösa hade palestinskt ursprung. En hel del visade sig vara det, men en del var det inte. Det var en bidragande faktor till att jag inför denna undersökning ringde folkbokföringsregistret när det fanns minsta oklarhet.

Asylaktivister kanske kan finna ett visst mått av glädje i att det bor 13289 män från Indien och 11820 från Kina i Sverige, varav ingen har återfunnits dömda för våldtäkt i denna undersökning. Män med ursprung i de länderna har heller inte återfunnits dömda i någon annan av de sexualbrottsdomar jag undersökt, totalt knappt 800. Deras faktor är alltså statistiskt avrundat till 0 och lägre än för etniska svenskar. Glädjen kräver dock att asylaktivister bortser från faktumet att Indien är ett I-land med sitt egna rymdprogram och att Kina förvisso är auktoritärt, men knappast ett land människor flyr ifrån.

 

Överfallsvåldtäkter

Samtliga överfallsvåldtäker i denna undersökning begicks av utomeuropeiska gärningsmän, varav nästan två tredjedelar var afrikaner. Det är svårt att gradera nivåer av helvete för våldtäktsoffer, men denna typ anser nog de flesta är nära djupets botten. Våldtäkterna präglas ofta av kraftigt våld mot offret innan våldtäkten ens påbörjats, uttryck för ett djupt hat mot en vilt främmande person som är svår att förstå. Den sexuella tillfredställelsen verkar komma i andra hand för dessa män, istället tycks det i första hand vara en sjuklig lust att krossa en människas liv som driver dem. Denna form av sexuell terrorism får ytterligare en skrämmande dimension genom att det är svårt skydda sig mot dem. Få kvinnor räknar med att dörrklockan kan plinga en kväll och utanför står en helt okänd människa, beredd att med knytnävsslag brutalt våldta dem.

De största grupperna som begår överfallsvåldtäkter är somalier, gambier och eritreaner. Gambier är en synnerligen fåtalig invandrargrupp; det finns enligt SCB endast 2962 gambiska män i hela landet. Deras mycket starka överrepresentation i begångna våldtäkter borde uppmärksammas mer, speciellt om man tänker på det vidare antalet av anmälda våldtäkter som inte lett till fällande dom och eventuellt mörkertal som aldrig anmäls. Som jämförelse finns det nästan 7 gånger fler eritreanska män än gambiska boende i Sverige.

Det bör tilläggas att i två överfallsvåldtäkter, med två olika individer, var gärningsmannen andra generationens invandrare med en svensk förälder och en afrikansk. Det finns också fall i undersökningen där svenskar dömts för försöksbrott mot främmande offer, där det funnits uppenbar fara för brottets fullbordan. Resultatet av undersökningen visar alltså inte att svenskar aldrig begår överfallsvåldtäkter. Det finns helsvenska monster därute också som Niklas Lindgren (Hagamannen), Anders Eklund (Englamordet) och Ulf Olsson (Helénmordet). Sett till per capita finns det dock, som undersökningen visar, en oerhörd överrepresentation av utomeuropeiska gärningsmän i överfallsvåldtäkter.

 

Utvisning som del av påföljden

38% av dömda våldtäktsmän, oavsett ursprung, saknar svenskt medborgarskap. Det finns därmed inget hinder i de fallen för åklagare att yrka på utvisning efter avtjänat straff. Det går dock inte att sätta likatecken mellan avsaknad av medborgarskap och asylsökande, även om många självklart är det. Kategorin omfattar också EU-medborgare, turister och gästarbetare. Alla utländska gärningsmän kan utvisas om vissa kriterier är uppfyllda. Exempelvis måste fängelsestraff ingå i straffskalan för begångna brott, oavsett påföljd domstolen dömer i det enskilda fallet. Det finns några exempel på yrkade utvisningar även av EU-medborgare. Verkställda utvisningar är ett kraftfullt verktyg eftersom de reducerar återfallsrisken till noll procent och gör det möjligt att fängsla brottslingar som tar sig tillbaka till Sverige inom den utdömda utvisningstiden.

Statistiken över utvisningar av dömda våldtäktsmän är en dyster läsning. I mer än hälften av fallen yrkar inte ens åklagare på utvisning, vilket gör det omöjligt för domstolen att besluta om utvisning även om de skulle anse det lämpligt. Det går att få intrycket domstolar är mer öppna för att utvisa dömda utlänningar än åklagare är, då endast var sjätte utvisningsyrkande avslås. Det är dock Migrationsverket som utreder om utvisningar går att genomföra, domstolar tar utifrån Migrationsverkets yttrande enbart ställning till om de anser den fällda brottslingen bör utvisas. Systemet fallerar ibland, som i ett fall för två år sen då Migrationsverket inte inkom med sin utredning i tid och därför föll utvisningsyrkandet (Sundsvalls TR B 2597-14). Det var en eritrean som upprepade gånger brutalt våldtagit en kvinna som var inlagd på en psykiatriavdelning.

Dysterheten ökar när man studerar utvisningsstatistiken för Våldtäkt mot barn. Rubriceringen inkluderar många fall av äldre killar som haft samlag med tjejer i yngre tonåren, därmed också många fall av s.k. ensamkommande flyktingbarn. Enligt Rättsmedicinalverkets rapport i maj 2017 är 76% av ensamkommande de testat vuxna män. Tusentals av dessa män har alltså låtsats vara tonåringar under de gångna åren, gått i grundskolor och beretts både tillfälle och social acceptans för att förlusta sig med unga tonårstjejer. De som sedan våldtagit småtjejer har kunnat undandra sig både rättvisa straff och utvisning, som de kunnat dömas till om de ålderstestats i början av asylprocessen. Utöver vad statistiken visar kan vi bara spekulera om mörkertalet av våldtäkter begångna av dessa ensamkommande män.

Hursomhelst kan det milt sagt slås fast att rättsväsendet, i sin brist på yrkade utvisningar av dömda våldtäktsmän, inte ligger i fas med det allmänna rättsmedvetandet.

 

Våldtäktstyper

Flera former av sexuella övergrepp räknas numer juridiskt som våldtäkt. Gränsen mellan sexuellt ofredande och våldtäkt kan vara så liten som ifall gärningsmannens finger penetrerat offrets vagina. På snarlikt sätt rymmer rubriceringen Våldtäkt mot barn allt från övergrepp på småbarn till 16-åringar som haft ömsesidigt frivilliga samlag med 14-åringar. Därför säger rubriceringen i sig rätt lite om vilken fysisk, känslomässig och psykologisk skada som offret åsamkats.

Jag har därför kategoriserat våldtäktsbrott som överfall, grupp, klassisk, utslagen, lagstadgad och barn. Utöver att kategoriseringen i viss mån delar upp skadeverkan ger det också möjlighet att studera beteendet hos våldtäktsmän med olika ursprung. I framtiden kan en ny kategori tillkomma där gärningsmän agerat på distans, typiskt sett genom att förmå offer utföra handlingar via webbkamera eller fotografier. Det finns dock inga sådana domar rubricerade som våldtäkt i denna undersökning.

Brott med homosexuell förövare finns som en parallell uppsättning huvudkategorier, det rör sig dock om så få fällande domar att djupare statistik inte är möjlig. Jag berättar dock lite mer om det längre ner i artikeln.

Den klassiska sinnebilden av våldtäkt är där en man med våld, fasthållning, tvång och/eller hot tilltvingar sig sexuella handlingar mot offrets vilja. Jag har ytterligare delat upp denna kategori baserat på om våldtäktsmännen agerat i grupp samt om offret blivit överfallen av en främmande gärningsman. Det finns riktigt otäcka fall där offret blivit överfallet av en grupp främmande våldtäktsmän, de fallen har räknats som gruppvåldtäkt. Drygt hälften av alla våldtäktsmän återfinns i någon av dessa tre kategorier.

Lagstadgade våldtäkter är min svenskifiering av det mer etablerade amerikanska uttrycket “statutory”, vilket innebär frivilliga sexuella handlingar mellan personer i yngre tonåren och personer över femton. Det förekommer att äldre män och tjejer i yngre tonåren har frivilliga sexuella handlingar med varandra, men det stora flertalet av dessa fall handlar om killar i övre tonåren som haft ömsesidigt sex med yngre tjejer. Några fall är även 16-åriga killar som varit med 12-åriga tjejer, men där har jag dragit gränsen för gärningsmannens ålder för att det ska räknas som lagstadgad våldtäkt och inte våldtäkt mot barn. Ett specifikt fall som står ut är ett par unga romer som “gifte” sig då tjejen var 12 och killen i övre tonåren. Killen dömdes för Våldtäkt mot barn. När domen föll var de fortfarande “gifta” och hade bildat familj.

Den mest utmärkande definitionen för brott i den Lagstadgade kategorin är just frivilligheten och ömsesidigheten, samt den begynnande sexuella mognad som följer med tonåren. Sammantaget har det långt mindre skadlig psykologisk inverkan på personen än när de sexuella handlingarna inte är frivilliga. Personligen tycker jag att den skadliga inverkan på den unga personen stiger i takt med förövarens ålder. Man kan rimligtvis anse att det är mer skadligt för en 16-årig kille att stämplas med domen Våldtäkt mot barn för resten av livet än för en 14-årig tjej att ligga med sin pojkvän. Jag anser det borde finnas utrymme i svensk lagstiftning för en s.k. Romeo-och-Juliet-lag där rättsväsendet låter ungdomar i exempelvis åldrarna 13-17 år ha sitt kärleksliv ifred så länge det bygger på ömsesidighet och frivillighet från båda parter.

I fall där småbarn från 12 år och nedåt blivit utsatta för sexuella handlingar av gärningsmän har jag räknat det till en egen kategori. Undantaget i några enstaka fall där offret varit 12 år och gärningsmannen 15-16, dock ej om gärningsmannen varit 17 år eller äldre. Brottsoffer av båda könen räknas till denna kategori, vilket innebär att pederaster inte räknas till kategorin homosexuella. Brott mot småbarn finns medtagen i översiktsstatistiken i artikelns början, dock ej i de detaljerade diagrammen som delar upp efter kategori och typ.

Utslagen är en kategori våldtäkter som påbörjats när offret varit försvarslöst av sömn, alkohol, droger eller medicinska orsaker.

 

Typer av våldtäkter baserat på ursprungsland

Förutom kategori har jag ytterligare sorterat vilken typ av gärning våldtäktsmän har begått; vaginal, anal, oral eller våldtäkt med fingrar/föremål. Typerna är organiserade som en skala, där oral våldtäkt även kan ha innefattat fingrar och vaginala våldtäkter kan ha innefattat alla andra gärningar. Domar som har fler än en våldtäkt sorteras efter det grövsta brottet. Avgränsningen är nödvändig för att undvika en ohanterbar mängd kategorier.

Våldtäkter begångna av helsvenska förövare består till ungefär hälften av våld/tvång, till en fjärdedel av frivilliga sexuella handlingar med underåriga tonårstjejer och till den sista fjärdedelen mot offer som varit utslagna. Gruppvåldtäkt finns även representerat i ett fall med tre gärningsmän som utnyttjade en underårig prostituerad i olika konstellationer.

Fördelningen av våldtäktstyper kan jämföras med de fyra största grupperna utländska våldtäktsmän, irakier, afghaner, somalier och eritreaner. Grupperna är störst i meningen antal dömda individer, inte per capita. Det större antalet från dessa fyra grupper gör att man kan titta närmare på fördelningen av olika typer av gärningar. Tydligare versioner av diagrammen kan ses genom att trycka på länkarna, där även antal dömda för varje typ finns noterade längs utsidan av diagrammen.

Våldtäktsmän från samtliga grupper agerar objektivt sett oftare mer brutalt än svenska våldtäktsmän. Däremot är det svårt att slå fast vilken grupp av de fyra som oftast agerar brutalt vid våldtäkter, eftersom det beror på hur man själv graderar de olika typerna av gärningar. Sett från en svensk kvinnas perspektiv skulle möjligtvis afghaner hamna lite längre ner på listan, då tre fjärdedelar av afghaner dömda för gruppvåldtäkt har våldtagit ett manligt offer. Afghaner står ut som en unik grupp genom att det tycks vara ungefär lika stor risk att våldtäktsmän med afghanskt ursprung våldtar en kille som en tjej. Risken för killar att bli våldtagna av gärningsmän från någon annan invandrargrupp är närmast försumbar.

Räknat i individer finns det i undersökningen dubbelt så många irakiska män dömda för gruppvåldtäkt mot specifikt kvinnor än det finns afghaner. En tredjedel av dömda somaliska våldtäktsmän har å andra sidan överfallit ett främmande offer, vilket kan ses som den mest skrämmande våldtäktskategorin eftersom den är svår att skydda sig mot. Samtidigt visar undersökningen att eritreanska våldtäktsmän är de som oftast är benägna att använda våld eller tvång i sina gärningar, ytterst få eritreanska våldtäktsmän har gett sig på ett utslaget offer.

Våldtäktsoffer har aldrig någon egen skuld i brotten de utsätts för. Min erfarenhet efter att ha läst hundratals domar får mig dock att anse det finns vissa saker som kan vara bra att tänka på för att minska risken. Förvånansvärt många offer för våldtäkter begångna av araber har varit taxikunder. På samma sätt har ett förvånansvärt stort antal överfallsvåldtäkter begångna av afrikaner börjat med att de ringt på eller trängt sig in hos främmande kvinnor. Jag säger inte att kvinnor inte bör hoppa in i taxibilar som körs av araber eller inte öppna ytterdörren när de ser en främmande afrikan i kikhålet… men många av våldtäkterna jag undersökt hade kunnat undvikas med de specifika råden.

Från en asylaktivists synvinkel utmärker sig även svenskar i statistiken jämfört med de andra grupperna, genom att svenska våldtäktsmän mycket oftare slår till när offret sover eller är försvarslösa av berusning. Mitt ödmjuka råd för att minska risken att bli våldtagen av en svensk man utanför ramen av ett förhållande är att försöka sova själv bakom en låst dörr, speciellt om berusning är med i bilden. Det är som sagt aldrig offrets fel när hon blir utsatt för brott utan det jag försöker förmedla är endast hur risken i vissa fall kan minskas.

 

Homovåldtäkter

Två tredjedelar av alla homosexuella våldtäktsmän de senaste åren i denna undersökning har agerat i grupp. Samtliga av dessa homosexuella gruppvåldtäkter har varit anala våldtäkter. Det bör poängteras att det inte är separata incidenter som räknas i undersökningen, utan dömda våldtäktsmän.

Homogruppvåldtäkterna är fördelade på 6 domar, med totalt 15 afghaner och 3 svenskar. Fallet med svenskarna handlar om homosexuella som utnyttjade en underårig, prostituerad tonårskille för till synes frivilliga s.k. trekanter i olika konstellationer. Domarna mot afghaner hade inga inslag av frivillighet och förefaller oftast, men inte alltid, ha varit riktade mot sina egna landsmän. Afghaner förekommer också frekvent inom alla typer av sexualbrott.

Jag kontaktade RFSL om statistiken över homogruppvåldtäker, men de avböjde att kommentera.

 

Försök till våldtäkt

Räknat i antal fristående domar är försöksbrott sällsynt jämfört med fullbordade brott. Det är en relativt vanlig rubricering som tilläggsbrott till fullbordade våldtäktsdomar, men de domarna räknas i sin helhet efter den dömda fullbordade rubriceringen. Det finns inte tillräckligt med statistisk underlag för att säga särskilt mycket om försöksbrott. Det enda som står ut är att svenska män oftare tycks avbrytas innan våldtäkter fullbordats jämfört med andra grupper. Fallet med den svenska mannen som dömdes för Försök till grov våldtäkt mot barn var riktigt otäckt, ett överfall utomhus på en helt främmande flicka. Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Joakim P Jonasson
@pjjonasson

 

Fakta om undersökningen

Jag har undersökt över fyrahundra fällande domar för våldtäkt de senaste åren. Undersökningen omfattar alla rubriceringar, från mindre grov våldtäkt till grov våldtäkt på barn och även försöksbrott för alla rubriceringar. Försöksbrotten räknas dock inte med i våldtäktsstatistiken förutom det specifika diagrammet. Däremot omfattas inte friande domar överhuvudtaget.
Domarna fördelar sig olika på årtal enligt följande proportioner:

Fördelningen beror på sätten jag efterfrågat domar på, där jag dels sökt efter domar som är så färska i tiden som möjligt men också gjort en öppen efterfrågan efter våldtäktsdomar som avgjorts 2014. Min generella observation är att den stora merparten av domar behandlar brott som skett inom det senaste året, men självklart finns det en del domar där brottet skett upp till ett decennium tidigare.

Sexualbrott omgärdas nästan alltid av stark sekretess för att skydda offrets identitet, vilket gör det svårt att utröna om till exempel utländska våldtäktsmän oftare attackerar svenskar än andra utlänningar. På grund av sekretessen kan jag inte utröna någon trend åt endera hållet. Däremot är omständigheterna runt brottet oftast en del av domen, vilket gör att det går att kategorisera brott som överfall, utslagen och så vidare.

Bland våldtäktsmän med europeisk härkomst finns det en synnerligen förvånande överrepresentation av isländska medborgare. Jag är helt oförstående om den bakomliggande orsaken. Det är förvisso enbart 2 fall, men i en folkgrupp med endast 2877 män boende i Sverige borde deras förekomst sett till europeiskt snittvärde vara 0 fall.

Svenskt ursprung i denna undersökning är ett ganska brett begrepp jämfört med BRÅs undersökning. Det finns fall där jag haft fog att anta våldtäktsmän tekniskt sett är andra generationens invandrare med en förälder född i Finland eller Danmark, men jag har inte efterforskat det närmre. Som vanlig medborgare är mitt enda alternativ för efterforskning av härkomst nämligen att ringa folkbokföringsregistret på Skatteverket. De har en gräns på 5 namn man får fråga om, därefter får man ställa sig i telefonkö igen. Jag efterforskade runt 230 gärningsmän på detta sätt, vilket tog flera dagar sittandes i Skatteverkets telefonkö. Det var dock bitvis underhållande telefonsamtal och under väntetiden fortsatte jag arbetet med undersökningen, men jag ska erkänna att det tog mycket energi.

Trots min noggrannhet finns det utrymme för fel i undersökningen som ligger bortom min kontroll. Jag tänker framförallt på fenomen som att asylsökare uppgivit de kommit från ett annat land än de verkligen kommit från. Det finns otvetydigt en motivering för araber att hävde de kommer från länder Sverige automatiskt gett permanent uppehållstillstånd till, vilket i stort sett är detsamma som Syrien. Verkligheten kan vara suddig ibland. Det märks även på andra sätt, som frågan om kurder ska räknas som egen grupp på samma sätt som palestinier gör. Men en sådan uppdelning skulle leda till merarbete som ändå inte går att ta fram statistik över. Palestinier har en särställning genom att SCB tillhandahåller siffror över folkgruppens demografiska storlek.

Verklighetens suddighet påverkar också kategoriseringen av olika våldtäkter. Ett exempel är Västmanland B 3474-15 där två gärningsmän dömdes för parallella våldtäkter av två tjejer. Är det gruppvåldtäkt eller två separata våldtäkter? Jag kategoriserade det som parallella våldtäkter eftersom gärningsmännen inte “turades om”, utan våldtog ett offer var. Ett annat exempel är Malmö TR B 6956-14 där en 17-årig kille fälls för att ha tilltvingat sig oralsex av två tjejer, 13 respektive 14 år gamla. Ska det räknas som Klassisk, Lagstadgad eller Barn? Detta fall bedömdes som Klassisk eftersom det förekom tvång; Barnkategorin valdes bort eftersom offren var tonåringar; Lagstadgad valdes bort eftersom handlingarna inte var frivilliga. Sedan finns det ovanliga fall som nästan är lustiga, som den upp-och-nedvända situationen i Uppsala TR B 96-17 där en homosexuell man med jugoslavisk härkomst våldtog en afghansk ensamkommande.

Print Friendly, PDF & Email
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson