Annonsera på Avpixlat

Hälften av alla sexbrottslingar har utomeuropeisk härkomst

DEN IMPORTERADE SEXUALBROTTSEPIDEMIN Trots att invånare med utomeuropeisk härkomst enligt SCB endast utgör 9,5% av befolkningen står de för 49% av sexualbrott, visar en ny undersökning.

En statistisk genomgång av fällande domar från 2015 till idag från svenska tingsrätter visar att invånare med utomeuropeisk härkomst står för hälften av alla sexualbrott, trots att de enbart utgör 9,5% av invånarna. Undersökningen, som genomfördes vecka 22-23, omfattar över 300 tingsrättsdomar av sexualbrott, främst våldtäkt och sexuellt ofredande samt variationer på de rubriceringarna. Några tingsrätter dröjde med att sända domar, vilket gav tillfälle att se hur förhållandet utvecklade sig med mer data. Förhållandet låg fast runt 51% sexförbrytare med europeisk bakgrund och 49% med utomeuropeisk, med upp till någon procents förändring åt endera hållet. Det är min bedömning att oavsett hur mycket mer data från fällande domar som tillförs kommer storleksförhållandet stå sig, med osäkerhet på någon procentenhet åt endera håll, så länge domarna väljs på ett lika slumpmässigt sätt som i existerande data.

Det begränsade antalet domar från varje tingsrätt medför att statistiken på ett lokalt plan blir osäker och det är först med det samlade underlaget som slutsatser kan skönjas med statistisk säkerhet. Bortsett från det visades indikation på att Malmö är det område med flest dömda utomeuropeiska sexförbrytare. Hela 75% av de senaste fällande sexualbrottsdomarna i Malmö gällde utomeuropeiska gärningsmän. Närliggande Helsingborg står också ut med 62%.

 

Sexförbrytares härkomst i relation till gruppens storlek

BRÅs uppmärksammade undersökning från 2005, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, noterar i kategorin Våldtäkt/Försök till våldtäkt att personer födda i Sverige med svenskfödda föräldrar har en faktor på 0,15. Även i denna undersökning nås en snarlik faktor för personer med europeisk härkomst på 0,14. Med SCBs befolkningsstatistik som grund beräknades faktorn genom att först dividera inrikes födda med gärningsmän av europeisk härkomst, parallellt dividera utrikes födda utanför Europa med gärningsmän av utomeuropeisk härkomst, för att till sist dividera siffrorna med varandra. Det är en rätt grov beräkning, men den ger ändå en uppfattning om gapet till sexförbrytare med utomeuropeisk härkomst.

Genomgången av sexualbrottsdomar visar att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken i förhållande till sin grupps storlek. Afghaner är tveklöst mest överrepresenterade, med en nästan ofattbar faktor på över 11. En del av förklaringen är många uppmärksammade gruppvåldtäkter, ibland på sina egna landsmän, men de återfinns också inom många andra typer av sexualbrott. 10,6% av dömda gärningsmän i denna undersökning var av afghanskt ursprung, vilket gör dem till den andra största grupp sexförbrytare efter inrikes födda (~50%), dock bor det enligt SCB 35 000 afghaner i Sverige jämfört med 8,2 miljoner inrikes födda. Trots att afghaner utgör mindre än 2% av antalet utrikes födda utgör de 21,5% av dömda sexualbrottslingar med utländskt ursprung i denna undersökning.

Gambianer är en liten invandrargrupp, utgörandes endast 0,28% av antalet utrikes födda, men sexbrottslingar med ursprung i det landet dömdes i fyra helt separata fall vilket ger en hisnande faktor på 9,2. På ‘tredje plats’ är eritreaner, som både är en stor invandrargrupp och har många dömda sexualförbrytare. Därefter kommer palestinier, som likt gambianer är en relativt liten grupp utlänningar, med en faktor på 3,5. Listan fortsätter med etiopier på 2,6 för att sedan halveras för somalier. Överrepresentationen för afghaner är dock oerhört anmärkningsvärd; den enskilda gruppen har nästan lika många sexförbrytare som hela gruppen med afrikansk härkomst.

Kommentar/Rättelse 18 juni: Det bör poängteras att dessa faktorer är uträknade per capita. Räknat i individer innehåller undersökningen fler dömda sexförbrytare med somaliskt ursprung än etiopiskt och lika många gambianer som eritreaner. Enbart grupper med två eller fler helt separata fall togs med i undersökningen för att faktorn skulle vara statistiskt intressant, annars hade högsta stapeln varit för Mali. Med 1 dömd gärningsman i en grupp på 146 individer skulle det ge faktor 80 – då gärningsmannen ensam utgör 0,7% av gruppen. Men det skulle inte peka på någon trend om malier som invandrargrupp. Diagrammet innehåller en rättelse av ursprungsartikeln, då viss data feltolkats så att palestinier blev något mer överrepresenterade än de fortfarande är.

 

Geografisk fördelning av utländska sexförbrytare

Bortom faktorer för specifika länder kan det också vara intressant att se hur storleksfördelningen är bland geografiska områden. Pajdiagrammet visar att runt hälften av alla utländska sexförbrytare kommer från Mellanöstern och en fjärdedel från Afrika. En (1) dömd sexförbrytare med ursprung i Asien återfanns i undersökningen, vilket var en medborgare i Sri Lanka. Vissa utomeuropeiska gärningsmän har oklar härkomst, antingen för att förundersökningsprotokollet är sekretessbelagt, för att de är andra generationens invandrare födda i Sverige, eller för att de inte uppgivit sitt ursprungsland för myndigheterna. Dessa har inte räknats med i statistiken efter land, däremot gör deras namn det lätt att placera deras härkomst utanför Europa. Länder med flest dömda sexförbrytare i undersökningen, där landet fastställts, är i storleksordning Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak och Somalia.

Undersökningen kan självklart ses från olika perspektiv, beroende på ens egen uppfattning om migrationspolitik. Förespråkare kan hävda att fler än hälften som utsätts för våldtäkt eller sexuella ofredanden drabbas av en sexförbrytare med europeisk härkomst, vilket med dess 51% är tekniskt sett sant. De kan också hävda att den utan jämförelse största kategorin sexförbrytare är svenskar, födda i Sverige av svenskfödda föräldrar med ursvenska namn. Det påståendet skulle stämma överens med statistiken, men då måste man bortse från storleksskillnaden i demografi.

En rimlig liknelse är att om en kvinna går genom stan en natt och blir utsatt för övergrepp är det ungefär 50% risk det är en svensk gärningsman. Väljer kvinnan däremot att spendera kvällen festandes med en afghan är det nästan otroliga 79 gånger så hög risk att hon blir utsatt för övergrepp än om hon festar med en svensk man. I just fallet med afghaner pekar statistiken på att det är en rätt hög risk för svenska män att bli våldtagna också, medan den risken tycks närmast obefintlig när det gäller andra invandrargrupper.

Förespråkare för massinvandring från tredje världen brukar ofta hänvisa till socioekonomiska faktorer för att förklara deras stora överrepresentation i kriminalstatistiken. Det går tämligen enkelt att konstatera att en sådan förklaring inte håller. I domarna blandas iranska krögare och arabiska läkare med nyanlända afghaner och syriska flyktingar, från Luleå i norr till Malmö i söder, från Göteborg i väst och Södertälje i öst och ställen däremellan.

När vi vet att hälften av sexualbrott redan nu begås av utomeuropeiska gärningsmän kan man fråga sig hur många fler våldtäkter måste ske innan asylaktivister slutar verka för ännu mer importerad brottslighet.

Det finns dock andra intressanta noteringar man kan göra av statistiken. Många romer från Rumänien och Bulgarien har rest till Sverige de senaste åren, men gärningsmän från de länderna förekommer knappt alls i denna undersökning. Det finns uppenbart många problem associerade med hitresta tiggare, men av undersökningen att döma så begår de inte sexualbrott i statistiskt nämnvärd utsträckning.

Tingsrätter förefaller utdöma straff på ett likvärdigt sätt, även om urvalet domar per tingsrätt i denna undersökning skulle göra en sådan jämförelse intetsägande. Jag noterade dock tecken på att Södertälje tingsrätt utmärker sig genom att ofta inkludera villkorligt straff i domar, även i fall då det konkreta straffet var dagsböter.

Enbart 21,1 procent av utländska sexförbrytare, som antingen saknar svenskt medborgarskap eller har dubbelt medborgarskap, utvisas. Åklagare har inte ens yrkat på utvisning i 70,3% av fallen, vilket är trist eftersom i nästan tre av fyra fall där åklagaren yrkat på utvisning bifalls det av tingsrätten. Självfallet reflekterar den statistiken att min undersökning räknar med sexuellt ofredande, som ofta bara straffas med dagsböter. Det är medvetet för att belysa hur många utländska sexförbrytare kan begå övergrepp utan att riskera vare sig utvisning eller straff värda namnet.

Sexuellt ofredande är också en mycket bred kategori, som omfattar allt från män som sänder nakenselfies till sin f.d. fru till vilt främmande män som stoppar handen under en kvinnas trosor och tafsar på hennes könsorgan. Med tanke på bredden av övergrepp kan man vara av åsikten att åklagare inte per automatik bör yrka på utvisning för utlänningar som döms för det brottet. Det är dock ett problem att svenskt rättsväsende, när det ges möjlighet till det, tycks sträva efter milda domar. Resultatet syns i statistiken över hur få utvisningar som ens yrkas. Det vore en rimligare lösning att omkategorisera de mildaste sexuella ofredanden till den redan existerande rubricering ofredande. Den lösningen skulle i min mening göra det högst rimligt att utvisa alla icke-medborgare som döms för sexualbrott.

Det kan också rimligtvis konstateras att det som behövs är inte i första hand mer resurser till rättsväsendet. Tvärtom läggs redan stora resurser på att utreda brott, noggrant bygga upp mål av åklagare, många fakturerade timmar av advokater och långa överväganden av domare och nämndemän – för att i slutändan ofta utmynna i dagsböter, skyddstillsyn, ungdomsvård eller annat mjäk. Åtgärder som skulle få effekt är obligatorisk utvisning vid alla fällande domar mot utländska sexualbrottslingar, slopad mängd- och ungdomsrabatt, kraftigt höjda straff längs hela skalan och slopad 2/3-frigivning av alla våldtäktsmän.

 

Axplock från fällande domar med utomeuropeiska gärningsmän

Citaten valdes ut för att illustrera olika typer av fall. De är redigerade för längd och har ökad anonymitet, men ingen information har ändrats eller lagts till. Titeln börjar med respektive tingsrätts namn, oavsett var i dess område brottet skett.

Luleå (B 2530-16), dom den 9 december 2016
“Mohamad kom och satte sig väldigt nära henne, och flyttade efter henne när hon försökte öka avståndet till honom. Mohamad började sedan ta på henne och avbröt inte sitt agerande trots att hon försökte ta undan hans händer. Hon kände hans hand mellan sina ben utanpå tightsen, och han hann precis röra hennes bröst utanpå tröjan innan hon fick undan hans händer.”

“Mohamad har erkänt gärningen och medgett att han är skadeståndsskyldig mot Isabelle. Han har dock begärt att skadeståndet ska jämkas till 0 kr, eftersom det begärda beloppet skulle äventyra hans framtida anpassning till samhället.”

Eritreanen Mohamad fälldes för sexuellt ofredande (bland annat) och dömdes till ungdomsvård samt 20 timmars ungdomstjänst.

Örebro (B 3714-16), dom den 7 mars 2017
“Via Snapchat lärde hon känna flera nya personer, däribland Anwar. Anwar ville träffa henne, och hon sa okej. Hon och Anwar tog en promenad och då försökte han att ge henne kramar och pussa henne i nacken. Hon bad honom att sluta, men Anwar lyssnade inte på henne. Hon gick baklänges för att komma bort från Anwar tills hon stod med sin rygg mot en vägg. Anwar höll för hennes mun och försökte ta henne på halsen och brösten. Hon försökte få bort hans händer från sin kropp men det gick inte.

Anwar fortsatte hålla henne för munnen och försökte också strypa henne men han släppte strax taget om hennes hals. Samtidigt som Anwar höll fast henne mot väggen med ena handen försökte han ta av sig sina byxor. Hon försökte ta bort Anwars hand som han höll fast henne med, men hon lyckades inte. Sedan drog Anwar ned hennes byxor och därefter, efter att de hade ha brottats, kastade han ner henne ned på marken. Anwar lade sig ovanpå henne, hållandes en gren i närheten av hennes öga och hotade att sticka den i hennes öga. Anwar sa även att han skulle slå henne om hon inte löd honom samt att hennes föräldrar skulle skämmas om de fick veta om det hon gjort. Under tiden började han att med andra handen ta av sig sina kläder.

Anwar försökte sedan penetrera henne med sin penis samtidigt som han höll grenen i närheten av hennes öga. Hon var rädd för att Anwar skulle hugga henne med grenen i ögat. Anwar hade dragit ned sina kalsonger och då passade hon på ta tag i hans hår. Hon drog hårt i hans hår flera gånger. Därefter sparkade hon till Anwar så att han ramlade bakåt. Hon försökte resa sig för att ta sig därifrån, men ramlade flera gånger eftersom Anwar sparkade henne och trampade på hennes klänning. En gång när hon ramlade och hamnade på sina knän tog Anwar ett grepp med sin ena arm runt hennes hals. Hon skrek ett flertal gånger och till slut lämnade Anwar platsen.”

Etiopiern Anwar fälldes för försök till våldtäkt och dömdes till ungdomsvård. Tingsrätten avslog åklagarens yrkande av utvisning baserat på Migrationsverkets rekommendation.

Göteborg (B 3538-16), dom den 30 december 2016
“Navid och Bardiya har tillsammans och i samförstånd genomfört vaginalt och analt samlag samt andra sexuella handlingar med målsäganden genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av sömn, berusning och drogpåverkan befann sig i ett hjälplöst tillstånd. Brottet bör bedömas som grovt eftersom fler än en person förgrep sig på målsäganden och Bardiya Pajouhi och Navid Atlassi visade särskild hänsynslöshet och råhet eftersom målsäganden var 16 år gammal och de genom att bjuda henne på alkohol och narkotika bidragit till att försätta henne i ett hjälplöst tillstånd.”

Iranierna Navid (“festfixaren”) och Bardiya (“krögaren”) fälldes för en serie grova våldtäkter och dömdes till 9 respektive 6 års fängelse.

Södertälje (B 958-15), dom den 18 november 2015
“Hon var på stationen i Södertälje centrum för att ta ett tåg till Järna. En man, som senare visade sig vara Kabi, satte sig på ett säte en bit bort från henne. Han försökte få kontakt med henne men hon förstod inte vad han sa. Hon försökte vänligt markera att hon inte ville prata, men han blev allt mer aggressiv. När mannen inte fick någon respons tog han tag med ena handen om hennes käke och försökte få ögonkontakt. Han putade med läpparna och försökte kyssa henne. Hon försökte titta ut, men kunde inte röra på sig eftersom hon satt tryckt mot stolen. Det var inga andra personer precis i närheten, och hon vågade inte ropa på hjälp av rädsla för vad han då skulle göra mot henne.

När mannen inte fick ögonkontakt eller fick kyssa henne började han ta på hennes kropp. Han tog på yttersidan av hennes lår, upp mot höften, och på innersidan av låret. Hon kände sig livrädd. Hon försökte vrida på sig för att få bort hans händer, men hon kunde inte röra sig. När han höll handen på innersidan av hennes lår reste hon sig upp, och han ställde sig upp samtidigt. Han förde då handen uppåt och tog ett grepp om hennes underliv. Hon gick sedan därifrån till en annan vagn, och mannen gick åt andra hållet.”

Syriern Kabi fälldes för sexuellt ofredande och dömdes till en månads fängelse. Åklagaren hade inte yrkat utvisning.

Gävle (B 321-16), dom den 28 juni 2016
“Natten mot den 1 januari 2016 gick Alva från nattklubben Heartbreak mot Stortorget. När hon kom till Kyrkogatan befann sig Mohammed där med två kamrater. Mohammed och hans kamrater gick över gatan mot Alva. Någon förde upp handen under Alvas kjol. Mohammed frågar sedan Alva upprepade gånger om hon vill ha sex med honom och han erbjuder henne betalning för att ha sex.”

Irakiern Mohammed fälldes för sexuellt ofredande och dömdes till dagsböter. Brottsoffrets bror lade upp hennes video på Facebook, där den fick stor spridning.

Malmö (B 7039-16), dom den 22 maj 2017
“Målsäganden och Nikica fick kontakt med varandra via internet någon gång kring årsskiftet 2015/2016. Hon var då 13 år [och Nikica var 28 år]. De bestämde via chatten att de skulle träffas i verkliga livet och kom att träffas i porten till Nikicas arbetsplats i Malmö. Målsäganden och Nikica har lämnat olika uppgifter om vad som hände vid mötet. Båda har dock uppgett bl.a. att hon utförde oralsex på honom.”

Jugoslaven Nikica fälldes för grov våldtäkt mot barn och dömdes till 5 års fängelse.

Borås (B 105-17), dom den 22 februari 2017
“Målsägande lärde känna Reza A. och Reza E. när de kom till Sverige ungefär samtidigt och bodde på samma flyktingboende i Dalsjöfors. Reza E. och Reza A. tog målsäganden i varsin arm och tog honom med till Reza E.s rum. Han trodde att de skämtade, men när de kommit in i rummet fick han klart för sig att det var allvar. Han hörde att dörren låstes inifrån och de höll honom fortfarande i armarna. Han blev omkullknuffad på Reza E.s säng.

De flyttade honom till golvet genom att ta honom i armarna och benen samt vände honom på mage. Reza A. satte sig på honom så att bröstkorgen trycktes mot golvet. Det gjorde ont och målsäganden fick svårt att andas. Reza A. höll fast hans armar som låg framför målsäganden. Han bad dem att sluta och försökte komma loss genom att sparka. Reza E. drog ned hans byxor och kalsonger. Han tror att Reza E. höll i sitt könsorgan med handen för han kände Reza E. hand mot rumpan och där bak. Målsäganden tror att Reza E. spottade i hans analöppning. Det kändes att det blev blött. Reza E. försökte flera gånger få in sin penis i målsägandens analöppning, men det var svårt för målsäganden försökte sparka med sina ben. Reza E. lyckades få in sitt könsorgan i målsägandens ändtarm två gånger. Det tryckte och gjorde ont hela tiden. Målsäganden hatade sig själv och skämdes jättemycket.”

Afghanerna Reza A. och Reza E. fälldes för grov våldtäkt mot barn och dömdes till sluten ungdomsvård i åtta månader samt utvisning.

Ångermanland (B 1829-15), dom den 21 juni 2016
“Abubaker har den 3 oktober 2015 på flera platser i centrala Härnösand sexuellt ofredat och ofredat Felicia, som var under 15 år. Det sexuella ofredandet har bestått i att Abubaker sexuellt berört Felicia genom att ta på hennes bröst och underliv såväl utanpå som innanför hennes kläder. Ofredandet har bestått i att Abubaker hållit fast Felicia, tryckt upp henne mot en vägg och slickat henne i ansiktet.”

Sudanesen Abubaker fälldes för sexuellt ofredande och dömdes till skyddstillsyn. Åklagaren hade inte yrkat utvisning.

Attunda (B 7321-14), dom den 13 mars 2015
“Klockan var strax före ett på natten när hon vaknade av att det ringde på dörren. Hon öppnade dörren eftersom hon trodde att det var en granne. Utanför stod en okänd mörkhyad man med rastaflätor, som trängde sig in i lägenheten. Hon sade åt mannen att han inte fick komma in och försökte putta ut honom, men lyckades inte eftersom han var starkare. Mannen stängde dörren bakom sig och puttade henne framför sig tills de var framme vid sängen. Mannen puttade ner henne på sängen och höll fast henne. Flera gånger skrek hon ”våldtäkt” så högt hon kunde i syfte att grannarna skulle kunna höra henne.

För att tysta henne täppte han till munnen på henne, först med handen och sedan med hjälp av en kudde som han tryckte över ansiktet i några minuter. Han var aggressiv och hon hade svårt att andas och kände panik. Hon var rädd för sitt liv och försökte komma loss genom att sparka och slå honom, men det gick inte.

Han drog av hennes trosor och därefter kände hon hur han trängde in i henne så att det gjorde ont inne i henne. Han stod med fötterna på golvet framåtlutad över henne hela tiden.

Det här var första gången hon hade samlag. Hon grät och då sade han ”tyst, tyst”. När han var klar satte han sig på sängen bredvid henne och började prata. Efter ett tag puttade han ner henne på sängen igen så att hon hamnade på rygg. Därefter genomförde han ett till vaginalt samlag med henne. Hon gnydde och grät. Efter det andra samlaget bad hon honom att gå. Då sade han att om han fick problem med henne skulle han komma tillbaka med en kniv. Åtminstone en gång under förloppet sade han att han skulle döda henne.”

Gambianen Sheik fälldes för våldtäkt och dömdes till rättspsykiatrisk vård samt utvisning.

Vänersborg (B 2224-16), dom den 6 december 2016
“Målsäganden var, tillsammans med bland annat Emelie och Isabelle, i Folkets Park i Bengtsfors den aktuella lördagskvällen. Vid ett tillfälle gick målsäganden in i skogen bredvid parkeringen för att kissa och prata i telefon. När hon var på väg ut från skogen mötte hon de tre killarna, som verkade känna varandra. När hon skulle gå fick hon en känsla av att killarna blockerade vägen för henne. De höll fast henne och började ta på henne. Hon blev upprörd, bad dem sluta och försökte komma därifrån. Hon försökte rycka sig därifrån men blev tillbakadragen. När hon tog sig loss sprang hon till sina kompisar och berättade för dem vad som hade hänt.”

Syrierna Fkrat och Ehab fälldes för sexuellt ofredande och dömdes till villkorlig dom och dagsböter respektive ungdomsvård.

Uppsala (B 386-17), dom den 25 april 2017
“Målsäganden hade på kvällen festat och druckit en del alkohol med en kamrat. De har sedan åkt till nattklubben Redroom där de fortsatt att dricka starköl. På Redroom träffade hon Emil K. och åkte sedan tillsammans med de tre tilltalade till Rezas lägenhet, men målsäganden har själv inget minne av hur hon tog sig dit. Åklagaren berättar att målsäganden där blivit våldtagen av Reza och Maysam samt att Emil K. har filmat och livestreamat detta på Facebook.”

Afghanerna Reza och Maysam, från den s.k. Facebookvåldtäkten, fälldes för våldtäkt och dömdes till fängelse i 2 år och 4 månader respektive 1 år. Åklagaren hade inte yrkat på utvisning. (Emil K., som syntes i en vida spridd Youtubevideo, fälldes för grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt till 6 månaders fängelse.)

Alingsås (B 409-16), dom den 13 juni 2016
“Mannen visade också foton som han hade i sin telefon. Han sa att han ville visa bilder från Syrien. Flickorna stod kvar och tittade på bilderna. Mellan bilderna kom det plötsligt en bild på en penis.”

Syriern Ahmad fälldes för ofredande och dömdes till dagsböter.

Östersund (B 1841-16), dom den 25 augusti 2016
“Ahmed hade först lämnat målsägandens bostad men återkom plötsligt när hon tittade på TV i sitt sovrum. Han drog ner henne mot sig, drog av hennes kläder och genomförde samlag med henne, först bakifrån och sedan framifrån. Hon har berättat att det gjorde ont, att hon skrek åt honom, försökte krypa därifrån och sparkade mot honom, men att han tryckte ner henne mot sängen med ett grepp om hennes arm och ett hårt tryck mot hennes huvud tills han plötsligt lättade på trycket och försvann. Hon har också berättat att hon då först kröp ihop i fosterställning, sedan klev upp och stängde om sig och sedan ringde.”

“Det framgår av [polisen] Patrik Norbergs berättelse att hon omgående berättade hon blivit våldtagen och att hon undrade vad hon skulle göra. Hon hade också, när han talade med henne kvällen innan, berättat om den unge man hon träffat som var trevlig, skulle laga mat åt henne, och tilltalade henne som en äldre, kvinnlig släkting.”

“Ahmed har med våld förgripit sig på en äldre kvinna i hennes hem sedan hon kommit att lita på honom och betrakta honom som en son.”

“Åklagaren har också åberopat fotografier på målsägandes kläder och sängkläder, utvisande att de är mycket blodiga.”

Etiopiern Ahmed fälldes för våldtäkt och dömdes till 3 års fängelse samt utvisning.

Värmland (B 3522-16), dom den 17 november 2016
“De småpratade lite. Hon frågade vart Amjad kom ifrån och hur det var i kriget i Syrien. Amjad stod mycket nära henne och kom närmare hela tiden. Hon upplevde det som obehagligt och gick därför och pratade med personalen. Hon gick in i ett omklädningsrum, men när hon kom ut var Amjad fortfarande kvar. Amjad frågade vad tröjan kostade och hon svarade en 1000-lapp. Då sa Amjad, ‘If I pay for this – can I fuck you later?’. Samtidigt lade han sin hand på hennes högra lår och log. Hon blev mycket rädd, började gråta och fick panik.”

Syriern Amjad fälldes för sexuellt ofredande och dömdes till dagsböter.

Helsingborg (B 642-17), dom den 21 april 2017
“Den 3 februari sa Mohamad åt henne [sin fru] att hon inte fick ha den tjejfest som hon hade planerat att ha dagen efter. Därefter blev hon uppringd av Nour. Nour berättade att Mohamad hade kontaktat henne och att de hade träffat varandra på egen hand. Nour berättade för henne att Mohamad sagt att hon inte tillfredsställer honom och att han därför ville ha en andra fru.”

Mohamad fälldes för våldtäkt och dömdes till fängelse 2 år och 3 månader.

 

Joakim P Jonasson

Om undersökningen
Baserat på befolkningsstatistik från SCB vid slutet av 2016 går det att se hur många invånare är födda i respektive land, vilket då går att jämföra med det totala antalet utrikes födda. Som exempel bodde det vid årets slut 34 754 människor i Sverige som var födda i Afghanistan, vilket utgör 1,95% av 1 784 497 utrikes födda. Om alla utlänningar bosatta i Sverige var lika benägna att begå sexualbrott skulle vi alltså förvänta oss att afghaner begick två procent av de undersökta brotten, vilket hade motsvarat faktor 1. (Faktor 1 är dock inte detsamma som infödda svenskars benägenhet att begå sexualbrott.) Afghaner har dock en mycket högre faktor än 1.

Hur undersökningen gick till
Jag kontaktade alla tingsrätter och bad dem sända mig de kronologiskt senaste domarna rörande våldtäkt och/eller sexuellt ofredande, vilket de flesta bistod med. Jag bad om nio domar på grund av tingsrätternas regler som gör att medborgare fritt kan ta del av så många handlingar, därefter tar de ut en avgift. Reglerna gör det svårt för privatpersoner att göra djupare statistiska undersökningar, men genom att istället sprida ut förfrågningar på många tingsrätter kan man ändå få ett gott statistiskt underlag. Det kronologiska kriteriet säkerställer ett godtagbart mått av opartiskhet.

Jag sorterade direkt bort domar där den åtalade blev frikänd i tingsrätten. Dock har jag inte tagit hänsyn till om domar överklagats till hovrätten och lett till frikännande dom där, eftersom det skulle krävas långt fler begärda handlingar. I vissa fall har brottsrubricering mildrats från den yrkade våldtäkt till dom för sexuellt utnyttjande/övergrepp, dessa finns med i statistiken under den dömda rubriceringen.

I vissa fall sändes fler än nio domar. Beroende på presentation kunde det ha påverkat statistiken på fel sätt, men med presentationen jag valt bidrar de ytterligare domarna bara till ett förbättrat statistiskt underlag. Då jag sorterar bort friande domar blir det ändå olika antal domar från tingsrätt till tingsrätt.

Jag själv är inte opartisk i sammanhanget, vilket jag ständigt hade i åtanke de gånger jag drabbades av instinkten att påverka statistiken på olika sätt. Jag motstod de instinkterna för att kunna göra en opartisk analys, trots min personliga partiskhet i frågan. Eftersom statistiken grundar sig på allmänna handlingar är det fullt möjligt att reproducera undersökningen.

Hur gärningsmäns ursprung fastslogs
Jag har fastslagit de dömda gärningsmännens ursprung genom uppgifter domstolshandlingar. Jag har aldrig gjort gissningar. Domstolar skriver ut asylsökande gärningsmäns medborgarskap i domen, vilket förenklar en hel del. För gärningsmän med utländskklingande namn som har uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap anger domstolar vanligtvis inget land, utan då har jag läst förundersökningsprotokollen som låg till grund för domen. FUP-avsnittet Personalia anger vilken stad den misstänkte är född i, när sådan uppgift finns.

Avgränsning på europeisk/utomeuropeisk härkomst baseras på om ursprungslandet tillhör den västerländska kultursfären, vilket ju är en bedömningsfråga. Jag räknar Nordamerika och Europa till denna kultursfär, dock inte Mellan- och Sydamerika. Jag har räknat länder som Kosovo och Bosnien till Europa, samt även de länder från forna Sovjetunionen som inte är utpräglat islamska. Denna avvägning har dock sammantaget väldigt liten effekt på statistiken; svenskar stod för 164 fällande domar jämfört med 21 från övriga Europa, Sydamerika och Asien tillsammans.

Joakim P Jonasson
@pjjonasson

Print Friendly
FacebookTwitter

OBSERVERA!

Kommentarer förhandsgranskas inte av Avpixlat och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Genom att kommentera intygar du att du är införstådd med och lovar att följa Avpixlats kommentarsregler.

Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson